menu
:: INGRAW2010 ::
Main Page
General Information
Registration
Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin Best Thesis Awards
Abstract
Working Papers
Programme
Contact Us
1st ISDEV Graduate Conference 2005
2nd ISDEV Graduate Workshop 2006
3rd ISDEV Graduate Workshop 2007
ISDEV Website
USM Website

New Page 1


1. PENENTU EKSTRINSIK DALAM PEMILIHAN BANK MENURUT PERSPEKTIF MUSLIM YANG IDEAL: SATU PERBINCANGAN PAKAR
Ahmad Azrin Adnan
Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan
Universiti Darul Iman Malaysia
Kampus KUSZA, Gong Badak
21300 Kuala Terengganu
Terengganu
Handphone: +6019-9133838
Email: ahmadazrin.sd07@student.usm.my / ahmazrin@udm.edu.my

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan meneliti pandangan sekumpulan pakar dalam bidang perbankan dan kewangan Islam tentang faktor-faktor luaran atau ekstrinsik dalam pemilihan bank bagi setiap individu Muslim yang ideal. Ekstrinsik seringkali dicanang sebagai sesuatu yang bersifat universal. Ciri-cirinya yang berkecuali (neutral) dan bebas nilai(value free) bukan hanya diterima oleh segelintir individu atau kumpulan tertentu tetapi juga masyarakat umum. Meskipun ia tidak mutlak, apa jua yang mengandungi elemen-elemen berkecuali adalah norma sosial yang secara umumnya dianggap baik. Tidak terkecuali faktor-faktor luaran atau ekstrinsik yang mendorong kepada berlakunya gelagat pemilihan bank. Individu Muslim yang ideal bagaimanapun mentafsirkan hal ini sebaliknya. Sesuatu yang berkecuali tidak semestinya membawa kesan yang baik sekiranya menafikan nilai Islam sebagai tunjang pegangan. Ertinya, setiap penentu ekstrinsik tidak akan terlepas dari mengaitkannya dengan pertimbangan nilai yang berpandukan al-Quran dan al-Hadith. Apakah yang dimaksudkan dengan penentu ini? Kertas kerja ini akan cuba menjawab persoalan ini dengan menumpukan perbincangan kepada pelbagai pandangan sekumpulan pakar yang telah ditemubual dalam kalangan tokoh agama, pengamal, perunding dan ahli akademik.


2. PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA MALANG : SUATU KAJIAN PERATURAN DAERAH

Marlina Ekawaty
Fakultas Ekonomi Pembangunan
Universitas Prawijaya
Malang,Jawa Timur
Indonesia
Tel: +6016–465 7774
Email: ekawaty2006@yahoo.com

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji peraturan tentang pengelolaan zakat di Kota Malang. Analisis kandungan akan dibuat terhadap Keputusan Walikota Malang nomor 465 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Undang-Undang (UU) nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Di samping itu, perbandingan juga dibuat dengan peraturan zakat di daerah-daerah terpilih. Dapatan dijangka akan mempamerkan keselarian keputusan Walikota dengan UU yang lebih tinggi. Namun begitu, bagi daerah-daerah terpilih dijangka terdapat beberapa perbezaan dengan keputusan Walikota Malang nomor 465 tahun 2004. Di akhir kertas kerja ini akan disyorkan supaya keputusan Walikota itu boleh diangkat menjadi peraturan daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi.


3. KEUSAHAWANAN ISLAM; KAJIAN TERHADAP PENIAGA KECIL DI KECAMATAN NEGLASARI, KOTA TANGERANG, INDONESIA
Abdul Rachman Husein
Jabatan Syariah dan Pengurusan
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur
Tel: 03-79676013/6132
Fax: 03-79676140
Email: doel_kaji@yahoo.com

Abstract:

Islam memandang penting keusahawanan kerana keusahawanan merupakan salah satu kaedah baik untuk mengurus dunia.Untuk mengurus keusahawanan dikehendaki strategi yang baik sehingga mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Islam mengajarkan strategi mengurus keusahawanan dengan baik, sepertimana melakukan perniagaan yang halal dan baik, dengan melakukan kejujuran dan amanah, mengembangkan kemesraan dengan pelanggan dan memandang keusahawan bukan hanya untuk mencari rezeki sahaja tetapi juga sebagai ibadah. Sehingga kini, ramai orang yang hanya mengamalkan keusahawanan tanpa memikirkan sama ada ianya halal atau haram kerana mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti strategi keusahawanan yang sedang dipraktikan oleh para usahawan kecil di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Indonesia. Metod pengutipan data yang digunakan oleh pengkaji adalah soalselidik. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan luas tentang strategi keusahawanan Islam bagi para usahawan sehingga dapat tercipta lingkungan keusahawanan Islam yang baik dan benar.


4. MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL OF SINGAPORE (MUIS)
Shereeza binti Mohamed Saniff
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Tel: 04-6533422

Abstract:

This paper intends to identify the management policies, strategies and implementation of the Islamic Religious Council of Singapore (MUIS) of its human resource development. This paper intends to analyse these management policies, strategies and implementation from the Islamic perspective of tazkiyah an-Nafs. From the analysis the applicability of the management policies, strategies and implementation of MUIS human resources can be identified. The identification is crucial to ensure the execution aspects of tazkiyah an-Nafs have been carried out. A combination of field research and theoretical research would be used as a means to obtain the required information for this paper. The field research is used to identify the management policies, strategies and implementation of human resource development in MUIS. Meanwhile the theoretical research is employed to obtain theoretical concepts on the process of tazkiyah an-Nafs. The data attained from both studies will be analyzed to evaluate the applicability of these management policies, strategies and implementation to the concept of tazkiyah an-Nafs.  Expected results from the identification of the management policies, strategies and implementation of human resource development in MUIS show an indication that the concept of tazkiyah an-Nafs is used to a small degree by MUIS and is mostly done on an informal basis instead of being part of the management policies, strategies and implementation of its human resource development.


5. PEMIKIRAN PERUBATAN IBN SINA DALAM TIBB AL-NABAWI:SUATU PENELITIAN AWAL
Roshaimizam bin Suhaimi
Pusat Pemikiran&Kefahaman Islam
UiTM Cawangan Pulau Pinang
11800 Pulau Pinang
Tel: 019-6822748
Email: roshaimizam@uitm.edu.my/ r_mizam@yahoo.com

Abstract:

Kegemilangan sejarah perubatan Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, al-Razi, al-Zahrawi serta tokoh-tokoh yang dikenali dalam Tibb al-Nabawi (Perubatan Nabi-nabi) seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan lain-lain lagi amat membanggakan. Walaupun mungkin timbul perbincangan samada ilmu perubatan itu diwahyukan atau tidak, namun para penulis Tibb al-Nabawi ada yang menyandarkannya kepada amalan para nabi khususnya Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan sahaja mampu mengemukakan kaedah-kaedah penjagaan kesihatan dan rawatan penyakit tetapi juga berupaya mengemukakan konsep-konsep asas dalam dunia kesihatan dan perubatan. Antara konsep yang dikemukakan adalah konsep yang berkaitan dengan kesihatan dan penyakit. Justeru kertas kerja ini dihasilkan sebagai satu penelitian awal beberapa aspek pemikiran tokoh perubatan Islam terkenal, Ibn Sina dalam ilmu perubatan dengan Tibb al-Nabawi.


6. PENGARUH AMANAH TERHADAP KESETIAAN PELANGGAN MUSLIM BANK SYARIAH DI MALANG, INDONESIA
Sunaryo
Bahagian Pengurusan Fakultas Ekonomi
Universiti Priwijaya
Malang,Jawa Timur
Indonesia
Email: sunaryo053@gmail.com

Abstract:

Majoriti penduduk Indonesia adalah Muslim. Walaupun demikian, penyertaan masyarakat Muslim masih rendah dan persepsi masyarakat masih negatif terhadap penghematan dan produk bank syariah. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan apakah mungkin kepatuhan agama tidak memberikan kesan terhadap kesetiaan pelanggan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kesetiaan pelanggan Muslim. Ia juga bertujuan meneliti sejauh mana kepatuhan agama mempunyai kesan terhadap kesetiaan pelanggan. Kajian ini akan dilakukan di bank syariah Malang Indonesia. Pensampelan yang digunakan ialah teknik persampelan kemudahan. Responden pula terdiri daripada pelanggan Muslim yang mengunjungi kaunter dan mempunyai akaun pada sistem bank syariah penuh. Model penyelidikan akan dianalisis dengan kaedah kuantitatif yang menggunakan pendekatan Structural Equation Model(SEM). Hasil penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu gelagat pengguna dan sumbangan pada perniagaan untuk membantu mengambil keputusan strategik khususnya pada penghematan bank syariah.

Kata Kunci: Kesetiaan Pelanggan, Amanah, Kepatuhan Agama dan Bank Syariah


7. ECONOMIC PERFORMANCE AND TERM STRUCTURE OF INTEREST RATE OF SUKUK BONDS IN MALAYSIA
Adesina-Uthman Ganiyat A.
Fellow 1, Crescent University Abeokuta
Nigeria
H/Phone: +60176759717

Abstract:

Internationalization and globalization has led to revivalism of the Islamic Financial System (IFS) as Muslims around the globe strengthen the consideration to live their lives in accordance with their religious imperatives and inclination irrespective of where they live in the world (DeLorenzo 2004). This revivalism has led to a growing demand for Islamic financial instrument by Muslims and Non-Muslims alike which in turn has led to an increasing demand on Muslim countries most especially to expedite action on establishment of more viable and more organized Islamic Financial Markets (IFMs). Sukuk surfaced in the year 2000s to quench the thirst of investors for long term investment/financing. Sizeable number of this Islamic bond has been issued; yet, there has not been an empirical research on the study of performance and term structure of interest rate of Sukuk in Malaysia as well as its pricing and predictability power. This paper aims at filling this research gap based on the existing theory of term structure. Albeit; adjustment is required to the discount factor in order to accomplish the task of studying dynamics of profit-rate. We proposed a two-factor model with no-arbitrage restrictions; that allows the term structure to vary with the profit rate; with time-dependent drift rate.

Key words: Islamic financial system, performance, Term Structure, Globalization, No-arbitrage.


8. PENGURUSAN ZAKAT DI PUSAT URUS ZAKAT NEGERI PULAU PINANG DAN PUSAT PUNGUTAN ZAKAT MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN: SATU KAJIAN PERBANDINGAN
Wan Norhaniza Binti Wan Hasan
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Tel: 04-6533422
Faks: 04-6532124
Email: wanneeza@yahoo.com.my

Abstract:

Tujuan kertas kerja ini adalah untuk membuat perbandingan antara pengurusan di Pusat Urus Zakat (PUZ) Negeri Pulau Pinang dan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP). Perbandingan dilakukan antara lain meliputi kaedah pengurusan institusi, sistem kutipan dan sistem agihan dana zakat. Perbandingan ini akan dibuat berdasarkan maklumat daripada laporan tahunan zakat antara tempoh 2003 hingga 2007. Perbezaan ketara antara kedua-dua institusi pengurusan zakat ini adalah PUZ Negeri Pulau Pinang memegang tanggungjawab untuk melakukan kutipan zakat sekaligus malaksanakan pengagihannya sedangkan PPZ-MAIWP pula hanya diberi kuasa untuk melakukan kutipan dana zakat. Perbezaan kuasa ini memberi kesan kepada pengagihan dana zakat itu sendiri di mana peratusan pengagihan zakat daripada pungutannya di Wilayah Persekutuan adalah lebih rendah berbanding dengan di Pulau Pinang. Dapatan ini mempamerkan bahawa adalah lebih baik jika sesebuah institusi pengurusan zakat diberi kuasa untuk melaksanakan kutipan dan sekaligus melakukan pengagihan dana zakat kerana ia dapat mengelakkan daripada berlakunya lambakan dana zakat yang tidak diagihkan. Keadaan ini penting kerana keberkesanan pengagihan zakat mampu mempengaruhi persepsi pembayar terhadap institusi pengurusan zakat formal.


9. APPROACHING ISLAMIC RITUALS GEOGRAPHY, POLITICS AND SOCIOLOGY OF MUSLIM PRACTICES
Faisal KP
Centre for Study of Social System
Jawaharlal Nehru University, New Delhi
110067, India
Telephone: 919873057135 (Delhi), 919846045482 (Kerala)

Abstract:

Among the diverse rituals of worlds’ major religious communities, Muslim rituals look most elusive in the anthropological analysis for they have long been overlooked by the scholars or approached by mere incoherent speculative methods. It is also important to note that the neglect of Muslim rituals in anthropology has been, partly, because they do not have the symbolic value of a Ndembdu milk-tree or Tobriand spells (John, R Bowen, 1989) and partly because, they are thought to have more to do with a "Great Tradition" than with local social meaning (Tapper, 1987). Most social anthropologists while studying rituals in general have tended to look for symbolic meanings or social functions underlining them, since Anthropologists, as Clifford Geertz observed, "are inclined to turn toward the concrete, the particular, the microscopic” (Geertz, 1968, p. 4). In the study of Muslim rituals too, they have been looking for the locally-specific rituals that have a greater degree of symbolic content. While doing so, the scholars have sidelined several rituals which are found universally as part of everyday life of Muslim society and also showed a sort of reluctance to look into the role of universal contents of local practices. This is not to deny that there are scholars who have studied Muslim societies emphasising on the universality of Islamic beliefs and practices, but while doing so, they have sidelined the several local practices as aberrations and part of deviant behaviour. In a sense, the kind of differentiation between the universal and local forms of Islam has resulted in a division of labour between those who are interested in local forms of a religious tradition and those who are interested in religious texts (Bowen 1993b:4). Bowen states that anthropologists and other scholars concerned with local forms of culture looked for the rites, myths, or ideas that made the group they were studying distinctive rather than those they shared with other fellow religious groups (1993:4). This may suggest that the main challenge for the study of Muslim rituals is the questions of how to describe and analyze the Universalist principles of Islam that have been realized in various social and historical contexts (Eickelman, 1982) and how to locate the place of local cultures and social contexts in such a process. Hence, this paper would argue that to deal with the incoherence in the contemporary sociological and anthropological approach to Muslim ritual, we need to look at the nature of Muslim ritual from a new perspective. Since the ritual patterns are deeply influenced by the geographies, political orders and social structures, the paper would highlight the need for an inter-disciplinary approach to tackle the problem of ‘universal’ and ‘parochial’ elements in Islamic tradition.


10. THE TRADITIONAL ISLAMIC LEARNING IN CONTEMPORARY MALAYSIA
Hiroko Kushimoto
3-11-1 Asahichou Fuchushi Tokyo, Japan
Handphone No: +6017-309-5103
Email: hirokokushimoto@hotmail.com

Abstract:

The traditional Islamic learning is often represented by the term “pondok”. Pondok is called as “traditional Islamic educational institution” that had critical influence on Malays living in Malay peninsular, however it looks far from flourishing in contemporary Malaysia. This decline of pondok is usually explained in relation with the development of Madrasa or Sekolah Agama that provide Islamic education in the form of modern systematic schooling. This discussion starts from questioning this somehow taken-for-granted theory of the modernization of Islamic education. Is it true to see the learning in pondok is weak compared to modern Sekolah Agama? Does the Islamic education in the form of school really fill the needs in the transmission of Islamic knowledge, even when we see the school is modern western device and Islam has its own concept of knowledge and its transmission? The presenter, as an anthropologist, will try to answer these questions not by the philosophical argument but from “what people do”, based on the fieldwork of Islamic learning in Kuala Lumpur. It may be true that “pondok” is not required any more compared to sekolah agama, if we see the pondok as “educational institution” that can be compared to school. However, the presenter suggests to see “pondok” merely as a place that provides resource for the informal learning. What exists in the pondok is not the system or the curriculum planned for certain objective, but the discrete elements of traditional Islamic transmission of knowledge. When we see pondok in this way, it is found that what was replaced by Sekolah Agama is only a part of the elements or functions that is similar to education in school. For the other elements that cannot be found in Sekolah Agama, there are people who seek them in slightly different forms, for example the Kitab learning in masjid, the learning based on strong guru-murid relationship, or making of Islamic villages. Providing some case studies, the presenter will conclude that even though the majority does not require pondok as a whole, they are seeking for the elements of pondok that reflect the tradition of Islamic learning.


11. KERANGKA PERUNDANGAN SISTEM PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA YANG KOMPREHENSIF DAN EFEKTIF: ANALISIS ISU DAN PENDEKATAN PENYELESAIANNYA
Mohamad Syafiqe bin Abdul Rahim
Jabatan Syariah & Undang-Undang
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya Kuala Lumpur
Email: syafiqe@gmail.com

Abstract:

Pengenalan sistem perbankan Islam di Malaysia telah membawa satu peristiwa penting dalam evolusi sistem perbankan di Malaysia dengan penggubalan Akta Bank Islam 1983. Dengan penggubalan Akta tersebut sekaligus menandakan bermulanya pemakaian undang-undang Islam ke dalam sistem perundangan di Malaysia khususnya melibatkan soal perbankan. Walaubagaimanapun, berdasarkan beberapa kes-kes melibatkan perbankan Islam yang dilaporkan sehingga kini, didapati terdapat beberapa isu perundangan yang masih gagal diselesaikan. Persoalan utama yang sering timbul adalah samaada kerangka perundangan berkaitan perbankan Islam terutamanya undang-undang Sivil yang digunapakai kini adalah benar-benar komprehensif dan menepati setiap kehendak Syariah. Artikel ini akan menganalisis samaada kerangka perundangan bagi sistem perbankan Islam di Malaysia kini benar-benar efektif dan komprehensif khususnya dalam menyelesaikan sebarang pertikaian melibatkan kes di Mahkamah.


12. SISTEM URUS TADBIR KERAJAAN BANU MARIN (1215-1465M):SATU PENGAMATAN SEJARAH
Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari
Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel: No. Tel: 03-8921 5558
H/phone No: 017-7595631
Faks: 03-8921 3185
Email: pali_al_jauhari@yahoo.com

Abstract:

Kerajaan Banu Marin (1215-1465M) merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah muncul di al-Maghrib pada abad pertengahan. Kerajaan ini mewarisi kepimpinan Islam di al-Maghrib daripada kekuasaan al-Muwahhidun dianggap sebagai kerajaan Islam yang kuat dan utuh apabila berjaya menguasai seluruh al-Maghrib ketika zaman kegemilangannya. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji sistem urus tadbir Kerajaan Banu Marin. Sistem urus tadbir ini mencakupi aspek pentadbiran dan perjawatan yang wujud dalam pemerintahan Kerajaan Banu Marin. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk mengenal pasti fungsi jabatan-jabatan kerajaan yang wujud ketika era Marini. Secara keseluruhannya, kajian ini menggunakan kaedah pendekatan kajian kualtitatif menerusi metode historical study dan content analysis seperti penelitian terhadap kitab dan buku yang dikaji. Dapatan kajian ini mendapati sistem urus tadbir yang tersusun dan berkesan merupakan antara faktor kepada kelangsungan kekuasaan Banu Marin di al-Maghrib.


13. METODE HIKMAH DALAM BENTUK GAYA PERSEMBAHAN DAKWAH: SATU KAJIAN TERHADAP JAMAAH TABLIGH DI SELATAN THAILAND
Muhammadhusnee Yanya
Calon Sarjana Pengajian Islam
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
Email: kawan_egy@hotmail.com

Abstract:

Peraturan, kaedah dan cara adalah suatu perkara yang penting dan perlu diadakan dalam setiap pekerjaan atau perbuatan. Lebih-lebih lagi dalam kerja dakwah perlu diadakan beberapa metode yang terbaik bagi membantu pendakwah agar dakwahnya itu memberi kesan kepada sasaran. Metode hikmah merupakan satu metode dakwah yang penting kerana ia berpandu kepada al-Qur’an dan Sunnah. Metode ini terbahagi kepada beberapa bahagian, termasuk gaya persembahan isi kandungan dakwah. Di Selatan Thailand, pengaruh dakwah Jamaah Tabligh sangat terhebat. Hal ini kerana ramai penduduk Islam di sini terlibat dengan Jamaah Tabligh. Oleh itu, kertas kerja ini bertujuan mengenal pasti metode hikmah dakwah yang berkaitan dengan gaya persembahan isi kandungan dakwah yang disampaikan oleh Jamaah Tabligh di Selatan Thailand. Kertas kerja ini akan cuba menjawab bagaimana gaya persembahan dakwah Jamaah Tabligh di Selatan Thailand yang menjadi pengaruh kepada penduduk Islam tempatan.


14. PENDUDUKAN PERANCIS KE ATAS MESIR (1798-1801) : SATU KAJIAN SEJARAH TERHADAP KESAN DARI ASPEK SOSIAL
Napisah Karimah Hj. Ismail
Sejarah dan Tamadun Islam
Jab. Pengajian Arab dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam
UKM, 43600 Bangi
Tel: 03-8921 5558/5622
Faks: 03-8921 3185
Handphone No: 019-4358991
Email: n_karimah820326@yahoo.com

Abstract:

Pendudukan Perancis ke atas Mesir berlaku dari tahun 1798 hingga 1801, iaitu ketika Mesir berada di bawah naungan Kerajaan Uthmaniyah. Penjajahan kuasa tersebut telah meninggalkan beberapa kesan penting dalam sejarah Mesir. Kajian dilakukan adalah untuk menganalisis kesan-kesan penaklukan Perancis ke atas Mesir dari aspek sosial dan menilai perubahan yang berlaku di Mesir sebelum dan selepas penaklukan tersebut. Kajian yang berbentuk kepustakaan ini menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder dan dianalisis menggunakan kaedah external criticisms, internal criticisms dan comparative. Pendudukan Perancis ke atas Mesir didapati mendatangkan kesan positif bagi keadaan tertentu dan juga terdapat kesan negatif bagi sesetengah situasi. Antara kesan-kesan positif dari aspek sosial ialah timbulnya kesedaran dalam kalangan golongan intelektual Mesir ketika itu bahawa negara Islam, khususnya Mesir yang agak ketinggalan dalam pelbagai aspek kehidupan berbanding kemajuan yang telah dicapai oleh Barat. Keadaan ini telah mendorong rakyat Mesir untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memajukan negara. Perancis juga telah memperkenalkan kajian Mesir Purba (Egyptology) yang sehingga kini merupakan salah satu ilmu penting dalam kajian sejarah Mesir. Selain kesan positif, terdapat juga kesan-kesan negatif yang antaranya ialah timbulnya pelbagai masalah yang berkaitan dengan sosial seperti penyebaran budaya Eropah yang bertentangan dengan ajaran Islam serta kemusnahan harta benda dan nyawa akibat peperangan dan pemberontakan. Secara keseluruhan, kedatangan Perancis ke bumi Mesir bukanlah bertujuan untuk kebaikan rakyat Mesir, tetapi ia merupakan dasar imperialisme yang matlamatnya adalah untuk kepentingan kuasa tersebut dari aspek sosial di samping aspek ekonomi dan politik.


15. COUNTERING TRADITIONALISM IN THE MALAY WORLD: REFORMIST ORIENTATIONS AS REFLECTED IN THE THINKING OF SYED HUSSEIN ALATAS ON ISLAMIC TRADITIONS
Norshahril Bin Saat
Department of Malay Studies
Faculty of the Arts and Social Sciences
National University of Singapore
The Shaw Foundation Building
Blk AS7 #04-22, 5 Arts Link
Singapore 117570
Tel: +65 81282044 (H/p)
Fax: +65 6773 2980
Email:g0800338@nus.edu.sg

Abstract:

This paper seeks to discuss two forms of religious orientations, namely traditionalism and reformism, in approaching Islamic traditions. By religious orientations, I am referring to a style of believing and thinking, which is separate from the study of religion and theology. The study of religious orientations is useful for it prevents one from erroneously linking the problems beleaguering the Muslim world with Islamic theology and traditions (the basic teachings of the Quran, Sunnah, and the practices passed down from one generation to another). Contrary to the view that these Islamic traditions hinder progress and development, they actually serve as modalities for change and progress. Conversely, it is traditionalism, which Robert Towler refers to a style of thought that tends to cling to the old ways, resisting change, which is responsible for the lack of Muslim development and progress. To be sure, traditionalism, as a style of thought, remains dominant among Muslims in the Malay world. Arguably, this is even more apparent in the thinking of the religious elites. In this paper, I shall first highlight several traits of traditionalism in Islamic thought in the context of the Malay world, and problematise them. This will be followed by elaborating on what is understood as reformism, which holds that the philosophical and ethico-legal dimensions of Islamic traditions be emphasized. By explicating on the writings of the late Professor Syed Hussein Alatas on Islam, I shall demonstrate how the reformist mind is intrinsic in guiding Muslims towards progress, change and modernization.


16. KONSEP KESEPADUAN ILMU: PERBANDINGAN ANTARA AL-ATTAS DAN HIRST
Rabiatul-Adawiah bt Ahmad Rashid
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
Email:adawiahrashid@yahoo.com

Abstract:

Konsep ilmu merupakan satu konsep penting yang sangat ditekankan oleh kebanyakan masyarakat di dunia ini khususnya dalam mencapai kecemerlangan dalam pembangunan dan ketamadunan. Bagaimanapun, dalam pada penerimaan terhadap kepentingan ilmu ini adalah sesuatu yang universal, sesuatu masyarakat itu pula mempunyai fahaman atau pandangan tersendiri terhadap konsep tersebut. Fahaman atau pandangan itu pula akan membawa kepada pandangan hidup serta perlakuan mereka. Objektif kajian ini adalah untuk meneliti sejauh mana konsep kesepaduan ilmu seperti mana yang dimaksudkan dalam Islam itu sama dengan maksud yang dipegang oleh ahli-ahli falsafah dan pemikir barat, khususnya pada pandangan dua tokoh pendidikan iaitu, al-Attas dan Hirst. Kaedah yang digunakan bagi menjalankan kajian ini adalah kaedah secara analisis falsafah yang merupakan kaedah penyelidikan dalam bidang falsafah, yang memberikan tumpuan terhadap kejelasan makna sesuatu konsep. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa konsep kesepaduan ilmu telah diberikan tumpuan yang berat oleh kedua-dua orang tokoh. Bagaimanapun, kedua-dua mereka menghuraikan konsep tersebut daripada perspektif yang berbeza, dengan tahap ketelitian yang tidak setara. Implikasi dapatan kajian ini dapat membantu dalam usaha menilai dan menggubal semula pendekatan-pendekatan semasa yang digunakan dalam menerapkan konsep kesepaduan ilmu yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah.


17. KOD ETIKA AKAUNTAN ISLAM: SATU CADANGAN
Azizi @ Hamizi Hashim
Kolej Perniagaan
Bangunan Perakaunan
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok, Kedah Darul Aman
Tel: 04-9283794
Email:azizi@uum.edu.my

Abstract:

Etika atau akhlak merupakan suatu perkara yang berkaitan dengan moral, sikap dan gelagat seseorang. Ia adalah tingkah laku atau perbuatan yang baik dan indah yang terhasil berdasarkan akidah dan syariat islam. Ini bermaksud, etika mencerminkan cara hidup atau rupa bentuk gelagat seseorang dalam aspek kepercayaan, pemikiran dan juga tindakan. Akauntan pula adalah satu profesion yang mempunyai satu kod etika untuk diikuti oleh ahli-ahli dalam profesion tersebut. Kod etika konvensional secara amnya menekankan aspek-aspek tertentu bagi melayakkan seseorang mencapai tahap akauntan profesional seperti objektiviti, integriti, kecekapan (competent) dan sebagainya. Walaupun diakui akan sumbangannya ke arah melahirkan akauntan yang profesional dan beretika, namun ianya kadangkala menimbulkan persoalan yang seakan tiada jawapan apabila berlaku kes-kes seperti penyelewengan dan penipuan yang melibatkan individu yang memang telah diperaku profesionalisme mereka sebagai seorang akauntan. Kajian ini tidak secara khusus ingin merungkai persoalan tersebut, namun apa yang agak jelas adalah kod etika akauntan sedia ada pada dasarnya tidak bersandarkan kepada konsep etika Islam walaupun di dalam beberapa perkara ianya selari dengan konsep etika islam. Hal ini demikian kerana wujud jurang dalam kod etika tersebut dari aspek kepercayaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Justeru, kajian ini mengemukakan cadangan kod etika Islam untuk diamalkan oleh akauntan-akauntan Muslim sama ada dalam organisasi Islam dan bukan Islam. Pelaksanaan dan amalan kod etika ini dalam kerja-kerja harian dipercayai dapat meningkatkan produktiviti dan mampu menyelesaikan banyak masalah berkaitan perakaunan di negara kita.

Kata kunci: Etika, Akauntan, Islam.


18. THE PERCEPTION OF SMALL-AND-MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) IN MALAYSIA (KLANG VALLEY AREA) TOWARDS PROFIT/LOSS SHARING (PLS) MODE OF FINANCING
Siti Khadijah Ab. Manan
Islamic Banking and Finance/Entrepreneurship
University Teknologi MARA Shah Alam
International Islamic University Malaysia
Email:heyda66@yahoo.com

Abstract:

Equity financing on the basis of profit/loss sharing (PLS) had long been proposed by Muslim scholars to be the prevalent method of funding to businesses. This is so because; apart from avoiding the prohibited riba (interest), scholars believed that this particular funding method is able to meet the true spirit of equitable distribution of income and wealth, hence materializing the goals of shariah (maqasid al-shariah)in the economy. In addition, they viewed that a balance proportion of equity and debt in a firm financial structure would be able to yield a handsome return as the mode promotes participation and hard work while at the same time motivates business expansion and growth. Nevertheless, theoretical perception of the scholars on the mode would be less meaningful if without ground support from the businesses. This study therefore examines the perception of entrepreneurs towards PLS-equity financing. The small and medium-sized enterprises (SMEs) are chosen as samples of the study as these enterprises constitute the majority of business establishments in Malaysia. The study found a favorable finding in support of the scholars’ view. The study proposed that PLS equity financing should be given premier attention by the respective bodies and agencies as the current practice could find very little offering of such mode to businesses particularly smaller enterprises.


19. MASJID SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN ISLAM DI SINGAPURA : SATU PENGAMATAN
Siti Noorasikin Tumiran
Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel: 03-89215558
Handphone No: +6012-7820254
Email:misha.ashikin@yahoo.com

Abstract:

Masjid merupakan institusi utama dan penting kepada umat Islam di mana peranan institusi masjid adalah sebagai “jantung dan nadi” masyarakat Islam. Jika “jantung” lemah akan mengakibatkan “nadi” iaitu ia menjadikan seluruh anggota badan atau masyarakat turut menjadi lemah dan lumpuh. Kajian ini akan memberi fokus terhadap institusi masjid yang semakin berkembang pesat dalam arus pembangunan moden Republik Singapura. Di Singapura telah memperlihatkan masjid di sana merupakan institusi strategik bagi pembangunan, pembelajaran dan sosial umat Islam Singapura. Justeru, masjid telah diletakkan di setiap estet perumahan awam untuk kemudahan Muslim Singapura menangani isu dan pembangunan sosio-agama ummah. Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji tentang institusi masjid sebagai pusat pendidikan Islam di Singapura dan apakah kesan institusi ini kepada masyarakat Islam Singapura. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis secara langsung terhadap sistem pendidikan Islam yang digunakan oleh institusi masjid. Objektif lain ialah untuk mengkaji faktor-faktor berkembangnya pendidikan Islam hasil daripada pengurusan masjid dalam kalangan Muslim Singapura. Selain itu, objektif kajian ini adalah untuk mengetahui kesan institusi masjid terhadap pendidikan Islam dan Muslim Singapura. Keseluruhan kajian ini menggunakan kaedah pendekatan kajian kualitatif menerusi metode historical study dan content analysis seperti penelitian terhadap buku atau kitab yang dikaji. Selain itu, kajian ini juga menggunakan metode kajian lapangan seperti temu bual dan observasi. Hasil kajian mendapati bahawa masjid-masjid di Singapura mampu menjadi sebuah institusi Islam yang cemerlang dalam membina jati diri bangsa Melayu /Islam Singapura supaya kuat menangani kehidupan yang mencabar di bawah pemerintahan bukan Islam. Selain itu, ia memperlihatkan masjid-masjid tersebut bukan sekadar bertujuan untuk beribadah semata-mata tetapi ia turut berfungsi sebagai pusat kepelbagaian kepada masyarakat Islam.


20.KAEDAH PSIKOTERAPI MENURUT MISKAWAYH
Siti Norlina Muhamad
Jabatan Dakwah Dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract:

Penyakit mental atau yang berkaitan dengan tingkah laku manusia akan menjadi penyakit utama yang mencorakkan ilmu perubatan di abad ke 21. Ia juga bakal menjadi penyakit nombor satu negara jika tidak diatasi segera menjelang tahun 2020. Kemungkinan itu tidak boleh ditolak memandangkan tekanan psikososial yang semakin hebat berlaku dalam masyarakat pada masa ini. Meskipun peratusan rakyat yang menghidapi penyakit mental di negara ini agak tinggi, hanya sebilangan kecil sahaja yang mendapatkan rawatan. Bagi mengembalikan kesejahteraan jiwa individu ini, pendekatan terapi biologi dan psikoterapi telah diaplikasi dengan meluas. Walau bagaimanapun sehingga kini tidak ada cara rawatan yang benar-benar tepat dan berkesan dalam menangani gejala penyakit jiwa. Bagi penyakit mental jenis gila atau psikosis, terdapat banyak ubat khas untuk merawatnya. Tetapi bagi penyakit mental yang berbentuk putus asa dan menyebabkan budaya bunuh diri, penagihan dadah, gangguan personaliti dan sebagainya, sehingga kini masih belum terdapat kaedah rawatan yang berkesan. Kertas kerja ini bertujuan untuk mengupas beberapa isu berkaitan psikoterapi Islam seperti definisi psikoterapi, psikoterapi dalam al-Quran dan al-Hadith, latar belakang Miskawayh dan kaedah psikoterapi Miskawayh.


21. PENGGUNAAN UJIAN KLOZ SEBAGAI ALAT UKUR KEBOLEHBACAAN BAHAN BACAAN BAHASA ARAB.
Zulazhan Ab. Halim
Fakulti Bahasa Dan Komunikasi
Universiti Darul Iman Malaysia
Kampus KUSZA,Gong Badak
21300 Kuala Terengganu
Tel: +609-6664466
Faks: +609-6671033
Email: zulazhan@udm.edu.my

Abstract:

Kertas kerja ini membincangkan tentang isu kebolehbacaan bahan bacaan. Ia bertujuan melihat penggunaan ujian kloz sebagai alat untuk mengukur kebolehbacaan bahan bacaan bahasa Arab. Maklumat tentang kebolehbacaan dan ujian kloz dikumpul melalui kajian kepustakaan. Kajian sorotan yang dilakukan ini menunjukkan ujian kloz mempunyai tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan diakui sebagai salah satu alat ukur kebolehbacaan yang utama. Data sekunder yang diperolehi melalui sorotan terhadap kajian terdahulu ini menjadi asas bagi penyelidik dalam melakukan kajian tentang kebolehbacaan buku teks bahasaArab di Malaysia.


22. SIVIL SOCIETY MUSLIM DI INDONESIA SELEPAS REFORMASI
Heri Kusmanto
Universitas Medan Area(UMA)
Medan, Sumatera Utara
Indonesia
Email: heri.kusmanto@gmail.com

Abstract:

Kertas Kerja ini akan membincangkan gerakan Sivil Society Muslim di Indonesia Selepas Reformasi. Sejak Orde Baru (1966) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, gerakan Sivil Society Muslim seolah tidak dapat bergerak secara mandiri dan mengembangkan dirinya. Sepanjang Orde Baru gerakan Sivil Society muslim seolah mati. Padahal sebuah gerakan Sivil Society hanya boleh tumbuh dan berkembang jika tidak ada kekangan dari pihak manapun. Tahun 1999 ketika Reformasi di Indonesia terjadi, yang ditandai dengan kejatuhan Presiden Soeharto, gerakan Sivil Society dianggap mempunyai peluang untuk mengembangkan dirinya. Benarkah? Kertas kerja ini akan mengupas persoalan ini. Kertas kerja ini selanjutnya juga akan menerokai keberadaan gerakan Sivil Society Muslim di Indonesia selepas Reformasi.


23. POLEMIK ISLAM HADHARI : SATU ANALISIS
Ismail Bin Shafiee
Pusat Kajian Pembangunan Pengurusan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
Tel: 04-6533422
Faks: 04-6532124
Email: ismailbadrul@yahoo.com

Abstract:

Tujuan kertas kerja ini ialah untuk mengetahui sama ada pendekatan Islam Hadhari menjadi dasar kerajaan atau hanya diserap masuk ke dalam wawasan 2020 sebagai satu entiti sampingan. Islam Hadhari telah diperkenalkan pada tahun 2002 dan hanya diberi perhatian serius pada tahun 2004. Persoalan yang timbul ialah mengapa beberapa versi Islam Hadhari oleh mantan Perdana Menteri diikuti pula versi berlainan oleh JAKIM, YADIM dan Kerajaan Negeri Terengganu. Begitu juga masalah yang ditimbulkan oleh ulama parti PAS terhadap Islam Hadhari. Kertas kerja ini akan menganalisis membandingkan versi-versi yang wujud dan punca penentangan oleh ulama PAS, Semoga dapatan analisis ini akan menjelaskan versi yang tepat mengenai pendekatan Islam Hadhari dan kedudukannya dalam dasar kerajaan serta dapat mengelak daripada timbulnya sebarang keraguan dan kontroversi.


24. SISTEM PENYAMPAIAN WAKAF : SATU CADANGAN MODEL.
Mohamad Salleh bin Abdullah
Pusat Kajian Pembangunan Pengurusan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
Tel: 04-5378088
Handphone No: 012-4149005
Faks: 04-5306466
Email: salleh3055@yahoo.com

Abstract:

Kertaskerja ini cuba mengemukakan satu cadangan model sistem penyampaian wakaf(waqf delivery system) dalam usaha meningkatkan keberkesanan mutu perkhidmatan wakaf kepada orang ramai. Garapan idea untuk mencadangkan model timbul akibat daripada masalah wakaf yang belum selesai. Umum mengetahui wujudnya kelemahan yang ketara dalam tadbirurus harta wakaf yang mana menyebabkan wakaf tidak menjadi instrumen yang dapat menjana ekonomi pembangunan umat Islam. Kelemahan pengurusan wakaf ini telah menyebabkan maksud dan hasrat wakaf sebagai alat pemangkin pembangunan umat Islam tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu kelemahan ini mungkin disebabkan oleh sistem penyampaian perkhidmatan wakaf yang dikenalpasti tidak mencapai tahap prestasi yang memuaskan atau sesetengahnya tetap lemah. Cadangan ini berbentuk cadangan teoritis. Buat sementara ini ia mengenepikan dahulu persoalan praktikaliti yang bersangkutan dengan hal-hal perundangan, prosedur pengurusan, teknikaliti, persekitaran, sub-budaya dan sebagainya. Yang hendak dibentangkan melalui kertaskerja ini hanyalah pemikiran yang lebih bersifat idealistik.

Katakunci : Wakaf, Sistem Penyampaian, Cadangan Model.


25. WASIAT: IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN FARAID.
Salmiah binti Mohamad
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Tel: 04-6536422
Faks: 04-6532124

Abstract:

Kajian kertas ini bertujuan mendedahkan kegagalan ramai orang Islam yang tidak menulis wasiat dan ini menyebabkan implikasi terhadap pelaksanaan faraid. Ramai waris dan orang Islam lain tidak dapat memiliki, memaju dan memanfaatkan harta untuk kebajikan orang Islam. Harta yang boleh alih pula seperti saham dan wang terpaksa melalui proses yang lama sebelum dapat diagihkan dan dimanfaatkan. Persoalannya ialah mengapa orang Islam memandang ringan perkara wasiat ini dan mengapa kerajaan serta Majlis Agama Islam Negeri tidak bertindak menasihati atau memaksa wasiat diwajibkan. Penyelidikan melalui orangramai dan Majlis Agama Islam atas perkara wasiat ini patut disegerakan. Adalah diharapkan dapatan daripada penyelidikan ini boleh menyelesaikan masalah harta kekal dan saham juga wang yang boleh dialih yang terbeku selama ini. Dengan ini semua harta yang diwasiat mudah di faraid dan dimanfaatkan.


26. IDEOLOGI POLITIK PARTI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
Warjio
Ph.D Programm in Islamic Politics
Universitas Medan Area(UMA)
Medan
Sumatera Utara
Indonesia
Email mywarjio@yahoo.com

Abstract:

Kertas kerja ini akan membincangkan mengenai Ideologi Politik yang digunapakai oleh Parti Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai parti dakwah, PKS telah mengambil peranan dalam arena politik Indonesia semenjak ditubuhkan 1998 yang lalu. Sejak 1998 PKS telah mengikuti Pilihan Raya Umum 1999, 2004 dan 2009. Keberadaan PKS di dalam arena politik Indonesia dianggap memberikan warna baru dalam membentuk ideologi parti kerana pengaruh Timur Tengah dan sedikit sekali pengaruh Indonesia. Benarkah demikian? Secara agak mendalam kertas kerja ini akan menerokai asal usul ideologi PKS serta pengaruhnya baik dalam dalam PKS mahupun dalam arena politik Indonesia.


27. TAZKIYAH AN-NAFS DALAM PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM.
Muhammad Tahir
Islamic Development Management Project (ISDEV)
School of Social Sciences
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Handphone No: 0164561073
Email muhatir@yahoo.com

Abstract:

Di dalam diri manusia terdapat dua unsur yang sentiasa wujud dalam satu masa secara bersamaan iaitu sifat-sifat terkeji (mazmuumah) seperti ego, sombong, tamak, rakus, rasuah dan sebagainya dan sifat-sifat terpuji (mahmuudah) seperti jujur, adil, sabar dan sebagainya. Apabila sifat-sifat terkeji dominan dalam diri manusia ia boleh memudharatkan kehidupan tak terkecuali dalam bidang pembangunan berteraskan Islam. Bahkan ia boleh membuat sebuah perusahaan dan negara menjadi bankrap kerana terdapatnya manusia rakus dan tamak yang sentiasa memikirkan kepentingan kelompoknya dan diri sendiri. Sebaliknya, jika sifat-sifat terpuji lebih dominan dalam diri manusia ia boleh mewujudkan perasaan aman, sejuk dan bahagia di kalangan masyarakat. Bahkan ia berpotensi mewujudkan kemakmuran pembangunan lahir dan batin kerana manusia sebagai pelaku pembangunan dipenuhi oleh rasa tanggungjwab, amanah, jujur, adil dan sebagainya. Agar sifat-sifat terpuji ini sentiasa dominan dalam diri manusia ia perlu melakukan proses tazkiyah an-Nafs yakni menghapuskan sifat-sifat terkeji dan membangunkan sifat-sifat terpuji melalui kaedah- kaedah tertentu. Kertas kerja ini cuba menerangkan tiga tahap kaedah tazkiyah an-Nafs. Pertama, takhalli yakni mengosongkan diri daripada segala nafsu yang rendah dan dilarang Allah S.W.T. Kedua,tahalli yakni mengisi diri dengan segera daripada sifat- sifat terpuji setelah melakukan pengosongan daripada sifat-sifat terkeji. Ketiga, tajalli yakni wujudnya dorongan untuk sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji kerana ia telah bersebati dengan hati. Kertas kerja ini menghujahkan bahawa dengan mengamalkan tiga tahap kaedah tazkiyah an-Nafs ini secara konsisten manusia boleh mencapai peringkat iman ayan (iman manusia yang telah beramal dengan ilmunya) dan nafsu mutma’innnah (nafsu yang tenang atau nafsu yang sentiasa ikut perintah Allah dan Rasul-Nya). Ia merupakan peringkat iman dan nafsu yang mampu menghapuskan sifat-sifat terkeji dan membangunkan sifat-sifat terpuji yang berpotensi menjayakan pelaksanaan pembangunan berteraskan Islam.


28. FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN PEMBAYAR ZAKAT FIRTAH DI DAERAH KOTA SETAR TERHADAP INSTITUSI ZAKAT: SATU ANALISIS KRITIKAL
Mohd Zulhafiz Bin Said
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Handphone No: +6012-5824163
Tel: +604-6534603
Email mzs0620@yahoo.com

Abstract:

Jumlah kutipan Zakat Fitrah di Daerah Kota Setar adalah rendah berbanding dengan jumlah keseluruhan penduduk yang beragama Islam yang layak membayar Zakat Fitrah dalam daerah itu. Ini memberikan impak yang negatif terhadap Institusi Zakat di Negeri Kedah kerana masih ramai yang tidak membayar Zakat Fitrah kepada Institusi Zakat. Kertas kerja ini cuba untuk mengetahui faktor-faktor yang telah dikenalpasti oleh Institusi Zakat di Negeri Kedah yang menyebabkan kepatuhan dan ketidakpatuhan pembayar Zakat Fitrah terhadap Institusi Zakat di Negeri Kedah. Seterusnya dapatan akan digunakan untuk menganalisa secara teoritis keefektifan pihak pengurusan menangani masalah tersebut. Kajian ini menggunakan kaedah temubual mendalam dan juga analisis data sekunder. Temubual mendalam digunakan untuk lebih menghalusi dan mendalami apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kepada permasalahan kajian ini. Hasil kajian yang dijangka menunjukkan walaupun dua faktor utama iaitu kurangnya kepercayaan terhadap Jabatan Zakat Negeri Kedah terhadap agihan wang Zakat itu dan juga sikap dari pembayar itu sendiri yang masih menggunakan teknik tradisional dengan membayar terus kepada asnaf-asnaf dengan menggunakan beras telah dikenalpasti namun pihak pengurusan kurang mengambil sikap yang berdaya saing untuk menangani masalah tersebut.


29. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN SAMBUTAN PENGGUNA TERHADAP SKIM PAJAK GADAI ISLAM DAN KONVENSIONAL DI KALANGAN ORANG ISLAM SEBERANG PERAI.
Emy Norlyana bt Taha Hsni
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Tel: +604-6534603

Abstract:

Kajian ini membincangkan tentang muamalah gadaian Islam yang merupakan satu kontrak kebajikan. Ia bertujuan membantu golongan miskin dan yang terdesak untuk mendapat wang segera. Kajian ini memberi fokus kepada faktor-faktor yang menentukan sambutan pengguna Islam terhadap skim Ar-Rahnu dan Konvensional di kawasan Seberang Perai. Objektif khusus kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong pelanggan berurusan dengan skim Ar-Rahnu dan konvensional. Ia juga bertujuan untuk menganalisis keberkesanan promosi oleh pihak Ar-Rahnu dalam mempromosikan Ar-Rahnu. Secara umumnya pula, kajian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelanggan dalam membuat pemilihan sistem gadaian di kalangan pengguna Islam di Seberang Perai, Pulau Pinang. Di antara kedua-dua pusat Ar-Rahnu dan Konvensional mempunyai perbezaan dari segi jumlah organisasi, sistem pengurusan dan strategi promosi yang dapat mempengaruhi sambutan pengguna. Hal ini dapat dibuktikan hasil dari pengutipan data yang dilakukan. Kajian ini mendapati masih terdapat kelemahan dari sudut teknikal yang perlu diberi perhatian.


30. KEBERKESANAN SISTEM AGIHAN ZAKAT: SUATU PANDANGAN AWAL
Md Hairi Md Hussain
Kolej Perniagaan
Bangunan Perakaunan
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok, Kedah Darul Aman
Tel: 04-9283926
Email hairi@uum.edu.my

Abstract:

Isu agihan zakat sering menjadi perhatian ramai. Masyarakat sering mempersoalkan mengenai lebihan berjuta-juta ringgit wang zakat yang tidak diagihkan kepada asnaf. Lebihan wang zakat ini bertambah dengan banyaknya dari setahun ke setahun. Timbul beberapa persoalan mengenai keberkesanan agihan zakat pada masa sekarang. Berapakah jumlah kutipan dan berapa banyak kutipan ini diagihkan kepada asnaf yang layak? Kebanyakan wang zakat diagihkan kepada golongan asnaf yang mana? Berkesankah sistem agihan yang diamalkan sekarang? Apakah punca berlakunya lebihan zakat? Perlukah pendekatan baru dilaksanakan dalam sistem agihan zakat sedia ada? Jika perlu, apakah pendekatan tersebut? Justeru, kertas kerja ini bertujuan membincangkan secara terperinci mengenai lebihan wang zakat yang tidak diagihkan kepada asnaf. Di akhir kertas kerja ini, dicadangkan beberapa pendekatan bagi merungkai persoalan-persoalan ini.

Kata kunci: Agihan, Zakat.


31. SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN ZAKAT BERKOMPUTER BAGI PENIAGA KECIL DAN SEDERHANA
Mohd Hisham Bin Mohd Sharif
Kolej Perniagaan
Bangunan Perakaunan
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok, Kedah Darul Aman

Abstract:

Kewajipan zakat terhadap harta– harta perniagaan adalah jelas dan disokong oleh banyak nas dari Quran dan hadis. Setiap perniagaan tidak kira dalam bentuk milikan tunggal, perkongsian, syarikat, koperasi, perniagaan berasaskan internet atau apa sahaja perlu membayar hasil daripada harta perniagaan yang diniagakan. Walaupun zakat perniagaan adalah wajib, sama wajib seperti menunaikan solat, puasa dan haji namun masih ramai peniaga-peniaga muslim yang masih gagal untuk melaksanakan kewajiban rukun islam ini. Terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada kegagalan ini, antara salah satu faktor yang penting adalah wujudnya amalan perekodan simpan kira yang baik oleh peniaga, secara khusus jika ianya melibatkan peniaga kecil dan sederhana. Faktor rekod simpan kira yang baik adalah sangat berkait rapat dengan penggunaan teknologi maklumat untuk membantu memudahkan proses peniaga untuk mentaksirkan jumlah zakat perniagaan yang perlu dibayar. Kewujudan satu sistem berkomputer untuk pengurusan kewangan bagi entiti perniagaan yang mengintegrasikan komponen pengiraan zakat dan pelaporan zakat mungkin dapat membantu peniaga-peniaga kecil dan sederhana bagi mewujudkan satu rekod simpan kira yang baik seterusnya dapat menyumbang kepada pembentukan kehendak yang kuat untuk membayar zakat. Justeru itu, kajian ini ingin meneroka konsep sistem pengurusan kewangan berkomputer bagi peniaga kecil dan sederhana yang mengintegrasikan komponen pengiraan dan pelaporan zakat secara digital.


32. AKTUALISASI NILAI-NILAI SPIRITUAL ISLAM DIDALAM TINGKAH LAKU BEKERJA PENSYARAH DI KOTA MEDAN
Azuar Juliandi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU)
Medan, Sumatera Utara
Indonesia

Abstract:

Bekerja di dalam Islam memiliki makna penting dalam kehidupan. Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperanan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan. Islam memberkahi pekerjaan dunia ini dan menjadikannya sebagai ibadah dan jihad. Dalam praktiknya tidak semua umat Islam menyadari mengenai hal ini. Banyak umat Islam bekerja hanya memiliki orientasi kepada materi dan duniawi sehingga berpengaruh kepada terbentuknya tingkah laku negatif dalam bekerja iaitu tingkat stres yang tinggi, konflik dengan rekan kerja, rendahnya kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja kerja serta tingkah laku lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku bekerja tersebut, iaitu tingkah laku individu (personal behaviour), tingkah laku kelompok (group behaviour)dan tingkah laku sistem organisasi (system behaviour). Sementara di dalam kajian yang berteraskan Islam tingkah laku seseorang dapat dipengaruhi oleh aktualisasi nilai-nilai spiritual di dalam dirinya yang merupakan faktor tingkah laku individu. Nilai-nilai spiritual di dalam Islam diindikasikan melalui akidah, ibadah dan akhlak. Ketiga perihal ini dapat menentukan bagaimana perilaku seseorang dalam bekerja. Berdasarkan perihal tersebut di atas maka objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti pengaruh nilai-nilai spiritual di dalam Islam (akidah, ibadah, dan akhlak) terhadap tingkah laku bekerja (kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan prestasi kerja). Untuk menjawab permasalahan di atas maka kaedah penyelidikan menggunakan reka bentuk kajian empirik, sedangkan kaedah pengutipan data menggunakan soal selidik. Sampel penyelidikan adalah para pensyarah di university muslim di Kota Medan sejumlah 50 orang. Kaedah analisis data menggunakan kaedah analisis data kuantiatif iaitu Partial Least Square (PLS) yang merupakan metode alternatif dari Structural Equation Modeling (SEM). Pengolahan data untuk penyelidikan ini menggunakan bantuan perisian SMART-PLS.


33. INTRODUCTION OF IQIBLAT, MOBILE GPS QIBLAT LOCATER: AN INNOVATIVE WAY TO DETERMINE THE QIBLAT
Nasuha Lee Abdullah
School of Computer Sciences, USM
Universiti Sains Malaysia
Mailing address: 548G, Jalan Wee HeinTze, Tanjung Bunga, 11200 Penang.
Handphone No: +6019-4784131
Email:nlee95@yahoo.com

Abstract:

Islam is the fastest growing religion in the world with approximately 1.6 billion Muslims worldwide. More than 20 million Muslims travel around the world yearly. This phenomenan refelcts the need for an innovative and reliable Qiblat locater to assist traveling Muslims in performing their prayers. Generally, Muslims use a compass to determine the North of current location and a booklet containing the coded location/coordinates of users’ current location to determine the direction of Kaabah. This method requires 2 ‘devices’, a compass and the booklet to carry out the task of locating the Qiblat. Users’ pain is when the compass reacts to nearby magnetic devices and starts giving conflicting direction of the North when placed in different locations of an area. Also, when the booklet is missing or the code of the country that the user intent to visit could not be found. Some users may find it ‘difficult’ to disipher the information from the booklet and match it with the compass. The above scenarios gravely crave for an innovative way to locate the Qiblat, anywhere, anytime easily. This paper attempt to introduce a new product named iQiblat as in ‘intelligent Qiblat’. iQiblat is a mobile GPS qiblat locater designed to locate the Qiblat anywhere in the world with ‘one touch’ operation. The paper will address the uniqueness of the product, current competitors’ product and the design of the product.


34. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN INSURANS KESIHATAN PELAJAR IJAZAH TINGGI: PERBANDINGAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS KONVENSIONAL DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Norafizah Mohd Makhtar
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Tel: 04-6534603 atau 019-9133838
Faks: 04-6532124

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan insurans kesihatan pelajar ijazah tinggi dari segi perbandingan pilihan antara takaful dan insurans konvensional di Universiti Sains Malaysia. Kertas kerja ini mengkaji aspek yang mempengaruhi pemilihan yang dibuat oleh pelajar ijazah tinggi yang melibatkan AXA Affin General Insurance Berhad dan Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang ditawarkan secara khusus bagi insurans kesihatan pelajar ijazah tinggi USM. Hal ini bagi melihat sejauhmana penerimaan pelajar terhadap kedua-dua insurans ini. Ia bertujuan melihat perbezaan dari aspek operasi, amalan-amalan, tuntutan, prosedur urusniaga dan kos terhadap kedua-dua jenis insurans yang ditawarkan. Objektif kertas kerja ini ialah untuk mendapatkan maklumat bagi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelajar dan menjawab persoalan kenapa kurangnya sambutan terhadap Takaful berbanding AXA Affin General Insurance. Kertas kerja ini mendapati bahawa Takaful kurang mendapat sambutan dari pelajar ijazah tinggi USM berbanding AXA Affin General Insurance. Pengetahuan, persepsi, kos dan keyakinan pelajar terhadap Takaful adalah masih ditahap yang rendah walaupun insurans secara Islam ini telah diketahui lebih memberikan manafaat dan pulangan dalam jangka masa panjang jika dibandingkan dengan insurans kovensional.


35. PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PEMBAYARAN ZAKAT KEPADA PEJABAT ZAKAT
Ram Al Jaffri Bin Saad
Kolej Perniagaan
Bangunan Perakaunan
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok, Kedah Darul Aman
Tel: 04-9283735 atau 013-4476374
Email:ram@uum.edu.my

Abstract:

Sambutan peniaga terhadap pembayaran zakat perniagaan agak mendukacitakan. Satu daripada faktor yang menyumbang kepada permasalahan ini ialah penerimaan peniaga terhadap peraturan zakat negeri, iaitu mewajibkan pembayaran zakat kepada pejabat zakat. Kajian ini bertujuan menjelaskan persoalan mengenai bentuk penerimaan peniaga terhadap peraturan zakat negeri Kedah dan mengkaji hubungkaitnya dengan gelagat kepatuhan zakat perniagaan. Pada peringkat awal, sebanyak 100 kenyataan peniaga mengenai pembayaran zakat kepada pejabat zakat dikumpulkan. Daripada jumlah tersebut, 24 item yang yang berupa keterangan penerimaan peniaga terhadap pejabat zakat dibentuk. Item-item ini dimuatkan dalam soal selidik dan dihantar kepada 700 peniaga tunggal dan perkongsian sekitar negeri Kedah melalui pos. Keputusan analisis faktor menunjukkan bahawa bentuk penerimaaan peniaga terhadap pejabat zakat merupakan faktor yang kompleks dan terdiri daripada lima komponen, iaitu penerimaan am, penerimaan positif, penerimaan bersyarat, penerimaan syak dan penolakan. Kecuali komponen penolakan, kesemua komponen penerimaan peniaga didapati secara signifikan mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat perniagaan. Dapatan kajian ini adalah selari dengan penemuan kajian-kajian sebelum ini sama ada dalam bidang zakat gaji mahupun bidang-bidang lain seperti percukaian. Justeru, penambahan bilangan pembayar dan peningkatkan jumlah kutipan zakat perniagaan pada masa akan datang dapat direalisasikan dengan melipatgandakan usaha bagi menggalakkan penerimaan masyarakat terhadap peraturan zakat.

Kata kunci: gelagat kepatuhan, zakat perniagaan, penerimaan, peniaga.


36. GELAGAT KEPATUHAN ZAKAT PERNIAGAAN: APA KAITANNYA DENGAN NILAI AGAMA?
Ram Al Jaffri Bin Saad
Kolej Perniagaan
Bangunan Perakaunan
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok, Kedah Darul Aman
Tel: 04-9283735 atau 013-4476374
Email:ram@uum.edu.my

Abstract:

Persoalan mengenai nilai agama seseorang banyak dibincangkan di dalam literatur. Kebanyakan penulis sebelum ini cuba membina suatu bentuk pengukuran bagi mengukur nilai agama seseorang dan hubungannya dengan tingkah laku sehariannya. Sebahagian besar kertas kerja mengenai nilai agama dijalankan dalam konteks Barat dan persekitaran agama bukan Islam. Kecenderungan penyelidik Muslim menggunakan kaedah pengukuran nilai agama daripada Barat untuk diaplikasi dalam konteks tingkah laku Islam agak memeranjatkan. Keadaan ini menunjukkan bahawa terdapat kelompangan dalam literatur yang menjelaskan mengenai nilai agama dari perspektif Islam. Justeru, kajian ini cuba membina item-item pengukuran bagi mengukur nilai agama. Item-item pengukuran tersebut akan melalui proses analisis faktor bagi tujuan kebolehpercayaan dan kesahihan. Seterusnya, perkaitan antara nilai agama dengan kesediaan masyarakat untuk membayar zakat akan dikaji.

Kata kunci: gelagat kepatuhan, zakat perniagaan, nilai agama, peniaga.


37. KAEDAH PEMBIAYAAN KREDIT MIKRO AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (AIM) DARIPADA PERSPEKTIF ISLAM
Raziah Binti Md Tahir
Fakulti Ekonomi
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok
Kedah
Tel: +6019-5584535
Email:raziah@uum.edu.my

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan untuk meneliti tiga persoalan utama berkaitan dengan kaedah pembiayaan kredit mikro AIM daripada perspektif Islam. Persoalan pertama ialah untuk mengenalpasti asas dan bentuk al-Qardhul Hasan yang diamalkan dalam AIM dan konsep al-Qardhul Hasan daripada perspektif Islam. Persoalan kedua ialah untuk menganalisis bentuk caj pengurusan yang diamalkan dalam AIM dan kedudukan caj pengurusan daripada perspektif Islam. Persoalan ketiga ialah untuk merumuskan konsep sebenar yang digunapakai dalam mekanisme operasi pembiayaan AIM dan keselariannya dengan hukum syara’. Metodologi kajian adalah melalui kajian perpustakaan yang melibatkan kaedah kajian teoretikal dan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder, sorotan karya dan kajian-kajian terdahulu. Hasil penemuan kajian menjangkakan bahawa pembiayaan kredit mikro AIM mengandungi unsur riba akibat daripada gabungan antara kontrak pinjaman al-Qardhul Hasan dengan caj pengurusan.

Kata Kunci : Kaedah, pembiayaan, kredit mikro, AIM, perspektif Islam, riba, al-Qardhul Hasan, caj pengurusan, mekanisme operasi.


38. PEMIKIRAN PEMBANGUNAN TUAN GURU NIK ABDUL AZIZ NIK MAT: ANTARA IDEALISME DAN REALITI
Zaleha Binti Embong
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
Tel: +604-6534603

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan mengenal pasti corak pemikiran pembangunan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat sebagai seorang ulama dan Menteri Besar Kelantan serta melihat perlaksanaan pembangunan berdasarkan idealisme beliau. Kertas kerja ini akan menganalisis pemikiran pembangunan berteraskan Islam dari aspek pembangunan insaniah atau rohaniah iaitu pembangunan dalam membentuk jiwa dan tingkahlaku berlandaskan Islam. Daripada analisis ini, idealisme tentang pembangunan insaniah yang cuba diterapkan dan dilaksanakan oleh tokoh dapat dikenalpasti. Hal ini sangat penting bagi mengetahui tahap pelaksanaan idealisme pembangunan insaniah yang cuba diaplikasikan dalam pemerintahanya selaras dengan tuntutan Islam secara realiti. Kertas kerja ini menguna pakai kaedah penyelidikan perpustakaan dan temubual. Kajian perpustakaan dilakukan untuk mengenali secara lebih mendalam tentang tokoh ini dari aspek latar belakang, penglibatan tokoh dalam arena politik, pemerintahan tokoh di negeri Kelantan dan sebagainya. Manakala kaedah temubual pula bertujuan mengenalpasti aliran pemikiran tokoh secara terperinci dan perlaksanaan idealisme pembangunan insaniah secara realiti. Penganalisisan mendapati bahawa pembangunan secara insaniah sangat ditekankan dan dilaksanakan oleh tokoh dalam pemerintahanya agar dapat membentuk modal insan dan masyarakat yang berjiwa Islam.


39. PENGHAYATAN PEMBANGUNAN INSANIAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERMERKASAAN TAMADUN : TINJAUAN AWAL KE ATAS TAMADUN ANDALUSIA
Ab Razak Aripin
Sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia
Mailing Address: A03-3b, Jalan Pulai Perdana 11/6, Taman Sri Pulai Perdana
81110 Skudai, Johor Bahru, Johor Darul Takzim
Email:boss5494@gmail.com

Abstract:

Kerajaan Islam Andalusia Sepanyol diasaskan oleh Abdul Rahman Al-Dakhli (755M). Ia merupakan kerajaan Islam yang diasaskan oleh khalifah Umaiyyah, walaupun pada masa itu kerajaan Abbasiyyah adalah khalifah utama kerajaan Islam. Tujuan kertaskerja ini adalah untuk melihat tahap pembangunan insaniah yang dilakukan oleh pengasas atau golong pelopor kerajaan Andalusia dalam melakukan tranformasi masyarakat pelbagai kaum dan agama di Sepanyol sehingga mampu menjadi satu tamadun yang gemilang dan hebat. Penulis juga akan membuat kupasan berkaitan usaha– usaha berterusan yang dilakukan dalam usaha memperkasa tamadun Islam di situ. Penghasilan kertaskerja ini adalah dengan menggunakan metodologi kajian perpustakaan dan arkib. Penulis akan melihat pembangunan dan penghayatan terhadap nilai – nilai insaniah dan hubungannya terhadap pemerkasaan tamadun . Nilai – nilai insaniah adalah merujuk asas aqidah, ibadah dan akhlak dalam membentuk watak dan jatidiri insan sementara pemerkasaan tamadun merujuk kepada proses membina kekuatan asas tamadun dan pencapaian tamadun. Penulis juga akan mengupas asas - asas yang dibina oleh Rasulullah SAW di awal Islam dalam usaha membina sahabat – sahabat yang mampu menjayakan tamadun Islam. Sehubungan dengan itu, penulis juga akan melihat kesamaan intipati pembangunan insaniah yang dibina oleh pengasas kerajaan Islam Andalusia Sepanyol dengan Rasulullah dan perbezaan pendekatan kerana perbezaan sosio politik dan sosial. Hal ini demikian adalah kerana kerajaan Islam Andalusia Sepanyol dapat membangun dengan hebat walupun dalam suasana tekanan yang diterima dari dalam dan luar negara.


40. PENGURUSAN DAKWAH DI JABATAN AGAMA ISLAM PULAU PINANG (JAIPP)
Maizatul Mazwa Binti Mazlan
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
Tel: +604-6534603

Abstract:

Tujuan kertas kerja ini dilakukan untuk melihat perkembangan dakwah dan mengenalpasti pengurusan dakwah yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang (JAIPP). Banyak aktiviti dan operasi yang telah dianjurkan oleh JAIPP dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahawa JAIPP merupakan badan dakwah yang sentiasa melakukan aktiviti dakwah untuk menarik perhatian masyarakat terhadap Islam. Kertas kerja ini juga menilai struktur organisasi JAIPP, sama ada ia bersesuaian sebagai badan yang menguruskan dakwah. Pengurusan yang dijalankan di badan dakwah ini perlulah selari dengan tuntutan Islam. Hal ini penting dalam memastikan JAIPP menguruskan dakwah Islam dengan sempurna. Kaedah soal selidik dan temubual telah dijadikan sebagai instrument utama kajian lapangan untuk mengetahui pandangan responden terhadap pengurusan dakwah dalam organisasi JAIPP. Beberapa orang responden daripada JAIPP telah dijadikan sebagai sampel bagi kajian. Teknik pengambilan sampel secara rambang telah digunakan. Hasil kajian mendapati pengurusan dakwah di JAIPP perlu di perluaskan agar objektif, visi dan misi dakwah tercapai.


41. ANALISIS POLEMIK TERHADAP PELAKSANAAN IBADAH HAJI MELALUI PINJAMAN QARDHUL HASAN
Mohd Amin Mohamed Sharifulizam
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
Tel: 04-6534603
Faks: 04-6532124

Abstract:

Kajian ini dilakukan bagi menganalisis beberapa pandangan para cendekiawan mengenai isu pelaksanaan ibadah Haji dengan menggunakan perkhidmatan pinjaman tanpa faedah atau dikenali sebagai Qardhul Hasan. Haji merupakan suatu ibadah fardhu dalam Islam bagi setiap muslim yang berkemampuan. Namun, wujud dua isu berbeza terhadap aspek berkemampuan tersebut iaitu berhutang di dalam Islam untuk menunaikan haji dan menunaikan haji dalam keadaan berhutang. Justeru itu, wujud pelbagai persepsi dalam kalangan sesetengah pihak yang beranggapan bahawa ibadah ini hanya membebankan terutamanya pada era anjakan paradigma ekonomi kini. Justeru, bertitik-tolak daripada isu ini timbul kekeliruan mengenai perlaksanaan ibadah haji dengan kaedah pinjaman (hutang), yang dibayar kemudian secara ansuran tanpa faedah (Pinjaman Qardhul-Hasan), tambahan pula dengan keadaan mutakhir ini, ketika orang ramai mudah untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman daripada institusi kewangan Islam di Malaysia. Kaedah penyelidikan yang digunakan di dalam kajian ini ialah kajian teoritikal secara kualittatif dengan menggunakan sumber sekunder (secondary data). Kajian teoritikal dijalankan bagi menganalisis perbezaan pendapat dan pandangan para cendekiawan Islam melalui konsep-konsep teoritikal yang berlandaskan hukum syarak dan nas-nas Islam. Analisis telah dijalankan terhadap polemik beberapa pandangan para ulamak Islam mengenai kedudukan pelaksanaan Haji dengan menggunakan pinjaman Qardhul Hasan dalam Islam. Kajian ini akan meneliti tiga kerangka utama yang akan dibincangkan iaitu melalui aspek pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, pinjaman yang ditawarkan tanpa faedah (Qardhul Hasan) dan analisis polemik terhadap perbezaan pendapat tokoh-tokoh agama terhadap isu ini.


42. SEJARAH DISIPLIN ILMU TASAWWUF: SATU ANALISIS
Mohd Miqdad Aswad Ahmad
Calon Sarjana Pengajian Islam
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusian
Universiti Sains Malaysia

Abstract:

Tasawwuf merupakan satu bahagian daripada tiga bahagian pokok dalam Islam Tawhid, Fiqh dan Tasawwuf. Ilmu Tasawwuf sama seperti ilmu Islam yang lain mempunyai sejarah yang tersendiri. Istilah ilmu tasawwuf tidak pernah muncul pada zaman Rasulullah s.a.w. sama juga seperti ilmu yang lain seperti Tawhid dan Fiqh yang tidak pernah disebut secara zahir oleh Muhammad s.a.w. Dalam kertas kerja ini akan mengkaji dan menganalisis sejarah kelahiran disiplin ilmu tasawwuf. Bagaimana selama ini muncul persoalan rutin yang terpaksa dilalui oleh ahli tasawwuf, Bilakah ilmu tasawwuf ini wujud? Jika pada zaman Rasulullah s.a.w. tidak wujud mengapa pada zaman selepas kewafatan Rasulullah diwujudkan ilmu tasawwuf ini? Adakah ilmu ini untuk menyesatkan penganut agama Islam? Adakah ilmu ini merupakan satu bid‘ah baharu yang sengaja disensasikan oleh penjahat terhadap kesucian agama Islam? Jadi kertas kerja ini akan berusaha menganalisis fakta-fakta sejarah kelahiran disiplin ilmu tasawwuf untuk sama-sama mengenal pasti kelebihan dan kebaikan ilmu tasawwuf ini.


43. TAFSIR MAWDU’IY DALAM KAJIAN PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM: SATU TINJAUAN AWAL
Mohd Shukri Hanapi
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Tel: 04-6534603 atau 013-4603878
Faks: 04-6532124
Email: hshukeri@yahoo.com

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan untuk meninjau kedudukan dan kesesuaian Tafsir Mawdu’iy (tematik) dalam kajian ilmu pembangunan berteraskan Islam. Tafsir Mawdu’iy merupakan salah satu pendekatan tafsir al-Qur’an, selain dari Tafsir Tahlili(analisis). Melalui tafsir al-Qur’an, para penyelidik ilmu pembangunan berteraskan Islam akan dapat memahami sesuatu ayat al-Qur’an yang dikaji itu dengan lebih jelas dan tepat. Kertaskerja ini berpendirian bahawa antara dua pendekatan tafsir ini, Tafsir Mawdu’iy adalah lebih sesuai dipakai untuk mengkaji beberapa persoalan utama dalam pembangunan berteraskan Islam seperti tasawwur dan prinsip-prinsip pembangunan berteraskan Islam. Kenapakah demikian? Kertas kerja ini akan cuba menjawab persoalan ini dengan menumpukan perbincangan kepada pelbagai pandangan pakar dalam bidang tafsir dan ahli akademik tentang Tafsir Mawdu’iy ini. Pandangan-pandangan ini ditinjau berdasarkan penulisan-penulisan yang sedia ada.


44. SEJARAH KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN AJARAN SIFAT 20 DI ALAM MELAYU
Dr. Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan Al-Fatani
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden,Pulau Pinang
Tel: 04-6532910
Email: mohdsyukri_nikwan@yahoo.com

Abstract:

Ramai ulama Islam yang mencampurkan penulisan ilmu akidah ketuhanan dengan ilmu falsafah. Percampuran ini menimbulkan kesamaran tentang fahaman akidah orang Islam. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, Al-Imam Al-Sanusi memperkenalkan sebuah ajaran yang mudah difahami iaitu Sifat 20 dan menjadi pilihan bagi kebanyakan ulama di pusat-pusat pengajian Islam di merata tempat. Namun, bilakah munculnya ajaran tersebut di alam Melayu dan sejauh manakah perkembangannya? Memandangkan persoalan tersebut belum dibincang secara serius oleh mana-mana pengkaji, maka kertas ini cuba memecahkan persoalan tersebut. Sehubungan dengan itu, objektif kertas kerja ini adalah untuk merongkai kesejarahan dan perkembangan ajaran Sifat 20 di alam Melayu. Bagi mencapaikan objektif tersebut kajian ini menggunakan analisis kandungan melalui data-data sekunder (iaitu kajian keperpustakaan). Ajaran Sifat20 pernah dibicarakan kali pertama oleh seorang ulama Kedah iaitu Ahmad bin Aminuddin Qadhi dalam sebuah Kitab Tauhid tanpa judul dan turut disebar luas kemudiannya oleh ulama Aceh, Patani dan lain-lain.

Kata Kunci: Sifat 20, Sifat Dua Puluh, Umm al-Barahin dan Al-Imam Al-Sanusi


45. WAKAF POKOK KELAPA: KAEDAH KEBENARAN DAN POTENSI EKOMONI UMMAH
Al. Umry
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia(UPMI)
Medan, Sumatera Utara
Indonesia
Email: al.umry@yahoo.co.id

Abstract:

Islam adalah ugama yang menyeru kepada umah untuk melaksanakan dua peran sekaligus dalam kehidupan di bumi Allah swt, yaitu peran sebagai hamba Allah Swt dalam konteks habumminallah dan sekaligus menjadi khalifah di bumi Allah dalam konteks hablumminannas. Kedua peran itu tidak boleh terpisah, karena peran sebagai khalifah berhubungan nyata dalam mendukung peran umah sebagai hamba Allah, swt. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan mardhatillah (keridhoan Allah swt).Dalam melaksanakan peran sebagai khalifah, maka umah dituntut untuk mempunyai perhatian terhadap sesama, termasuk melakukan berbagai upaya, agar umah dapat terhindar dari kesengsaraan. Salah satu kesengsaraan nyata yang dapat menjerumuskan umah kepada perbuatan yang tidak diridhoi Allah swt, adalah kemiskinan. Karena kemiskinan mengarah kepada kekupuran, yang dapat menyebabkan umah berpaling dari Allah swt. Oleh karena itu pemikir-pemikir Islam berkewajiban mencari solusi untuk menyelamatkan umah dari kesesatan. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam kesempatan ini, adalah menjadikan wakaf pokok kelapa sebagai salah satu alternatif peningkatan ekonomi umah. Kenyataan menunjukan bahawa di Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia, ada keberhasilan nyata dari pelaksanaan wakaf pokok kelapa, yaitu ramai terbinanya sarana ibadah dan pendidikan masyarakat awam. Namun terhad pada kegiatan ibadah dan pembangunan sarana pendidikan sahaja, belum terpikir mengembangkan dana wakaf pokok kelapa, untuk peningkatan ekonomi umah. Hal ini layak dijadikan pemikiran guna memperkaya lembaga-lembaga ke Islaman yang dapat diberdayakan untuk kemaslahatan umah. Satu hal lagi yang menarik dari lembaga wakaf pokok kelapa ini adalah, pewakif boleh berasal dari berbagai golongan, termasuk wakif yang hanya memiliki beberapa batang pokok kelapa sahaja. Ini menunjukan bahawa dalam pelaksanaan wakaf pokok kelapa boleh sahaja dilakukan oleh wakif yang terhad hartanya. Oleh karena itu perlu pengkajian tentang apa yang mendorong wakif yang terhad harta untuk berwakaf dalam ujud pokok kelapa.


46. POTENTIAL OF ZAKAT FUND AMONG MUSLIM SOCIETY IN BANGKOK, THAILAND: A RESEARCH PROPOSAL
Ekarat Sitisan
Prince of Songkla University
Pattani Campus
Thailand
Handphone No: +6016-4552074
Email: fahd_29@hotmail.com

Abstract:

Although zakat payment is on individual basis in accordance the Holy Quran and Hadith, zakat should have the good management because zakat is more than a personal worship; it is also a social institution that plays a very important role in social development and economic welfare. In Bangkok, Thailand, there are also zakat funds but there is no research done on it. Moreover, it probably has some weaknesses that have to be proved. To understand the condition of zakat fund in Bangkok, at least five questions are arisen. Firstly, what is actually the state of zakat management in Bangkok now? Secondly, what are Bangkok Muslims thinking about zakat fund? Thirdly, what are the potential of zakat fund in Bangkok? Fourthly, what are the problems of zakat management in Bangkok? Lastly, how is it improved? The aim of this paper is to propose a research about the potential of zakat fund in Bangkok. In particular, the discussion focuses on the existing practice of zakat management in Bangkok and the significant of conducting this proposed research. The outcome of this proposed research is hoped to improve the efficiency of zakat administration in Bangkok and provide a great insight to Muslims society in Bangkok and the policy makers.


47. INDIKATOR-INDIKATOR (PENUNJUK)KEPADA PENARAFAN SUKUK DI MALAYSIA
Norhayati binti Abdullah
Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan
Universiti Darul Iman
Kampus KUSZA,Gong Badak
21300,Kuala Terengganu
Terengganu
Handphone No: +6012-9596979
Email: norhayati_abdullah@yahoo.com.my

Abstract:

Sukuk merupakan satu instrumen kewangan Islam yang merupakan alternatif kepada bon konvensional. Seperti bon, sukuk juga perlu melalui proses penarafan oleh agensi-agensi penarafan tempatan atau antarabangsa yang diiktiraf oleh kerajaan. Penarafan merupakan mandatori kepada setiap sukuk yang hendak diterbitkan bagi menilai keupayaan kredit (creditworthiness) sesuatu sukuk yang diterbitkan oleh sesuatu entiti perniagaan. Penarafan dilakukan berasaskan penilaian yang dibuat oleh badan penarafan bebas bagi mengelaskan risiko sesuatu terbitan bon. Namun begitu, untuk mendapat penarafan yang terbaik, ia perlu mempunyai kualiti tertentu yang akan menentukan apakah taraf yang akan diperolehi. Oleh itu kertas kerja ini ingin melihat apakah indikator-indikator yang digunakan oleh Rating Agency Malaysia Berhad (RAM) dalam membuat penilaian penarafan terhadap instrumen sukuk. Bagaimanakah proses untuk mengukur setiap indikator dilakukan? Kertas kerja ini akan memfokuskan kepada pelaksanaan penarafan oleh Rating Agency Malaysia Berhad (RAM) kerana agensi ini merupakan agensi yang berpengaruh dalam pasaran di Malaysia. Hasil penelitian kertas kerja ini diharap dapat menunjukkan apakah indikator yang paling diutamakan dalam membuat penarafan terhadap sukuk. Dengan mengenalpasti indikator berkenaan, pengeluar sukuk perlu melihat keupayaan syarikat sebelum membuat keputusan untuk menerbitkan sesuatu sukuk. Ini juga dapat membantu para pelabur membuat pilihan pelaburan yang terbaik bagi memastikan mereka mendapat keuntungan daripada pelaburan yang dibuat.

Kata kunci : Sukuk, penarafan, RAM, indikator


48. PANDANGAN BEBERAPA PEMIMPIN PARTI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) TERPILIH TERHADAP ISLAM HADHARI
Suraya Binti Ab Jaafar
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden,Pulau Pinang
Tel: 04-6534603

Abstract:

Islam Hadhari merupakan sebuah pendekatan yang diperkenalkan dan diusahakan oleh kerajaan Malaysia. Pendekatan ini juga dipanggil sebagai pendekatan pembangunan dari atas ke bawah (top-down approach). Strategi pendekatan Islam Hadhari dilaksanakan adalah untuk memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, sains dan teknologi, pembangunan insan dan pembangunan fizikal. Secara umumnya, rakyat melihat pendekatan ini adalah patut dan perlu dilaksanakan dalam pembangunan di Malaysia agar suasana dan nilai-nilai Islam terus wujud dalam pembangunan di Malaysia. Namun begitu, dalam kerajaan ingin melaksanakan pendekatan pembangunan berteraskan Islam ini, terdapat halangan dan bantahan daripada pihak Parti pembangkang PAS yang tidak pernah menyokong kerajaan dalam melaksanakan Islam Hadhari. Hal ini menjadi persoalan kerana PAS merupakan sebuah parti yang menegak dan memperjuangkan Islam. Situasi ini juga menunjukkan bahawa terdapat kelemahan atau kekurangan dalam pendekatan Islam Hadhari dari perspektif pihak PAS. Oleh demikian, kertas kerja ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor penentangan PAS terhadap Islam Hadhari dan ingin mengetahui pandangan-pandangan pemimpin PAS yang terpilih melalui temu ramah serta penulisan-penulisan formal dari pihak PAS. Kemudian akan menganalisis faktor-faktor dan pandangan-pandangan tersebut supaya dapat menyatupadukan dan memperbaiki sebuah strategi pendekatan pembangunan berteraskan Islam iaitu Islam Hadhari.


49. TUNTUTAN DAN CABARAN AMALAN TASAMUH DI MALAYSIA
Zul-kifli bin Hussin
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden,Pulau Pinang
Tel: 04-6532910
Email:zulhssin@yahoo.com

Abstract:

Tasamuh atau toleransi merupakan tuntutan dalam ajaran Islam. Namun, tidak semua orang dapat memahaminya secara benar dan tepat. Ada di kalangan umat Islam yang bersikap terlalu longgar hingga menghilangkan keaslian serta kemurnian ajaran Islam. Bahkan tindakan itu kadang-kadang bercanggah dengan akidah. Ada juga yang terlalu ketat hingga menyempitkan ajaran Islam yang akhirnya akan menghilangkan keindahan ajaran Islam. Sementara masyarakat non muslim pula melihat Islam sebagai agama yang tidak bertoleransi. Pemahaman dan cara berfikir umat Islam dan non muslim dalam hal ini perlu diperbetulkan segera. Kertas kerja ini berhasrat menjawab permasalahan tersebut menerusi tinjauan ke atas literatur dan amalan yang berlaku dalam masyarakat Malaysia khususnya dan umat Islam secara amnya. Pada akhir kertas kerja ini, diharapkan dapat dirumuskan nilai-nilai tasamuh berdasarkan ajaran Islam yang sebenar seterusnya membuka persepsi baru terhadap imej ajaran Islam.


50. PEMAHAMAN TAKAFUL UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT
Datuk Khairil Anwar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU)
Medan, Sumatera Utara
Indonesia

Handphone : 08126066691
Faks : 061-6627891
Email:biak89@yahoo.com

Abstract:

Takaful adalah bagian yang cukup penting dalam kehidupan ummat Islam. Dalam Al-Qur’an dan Hadits umat Islam diperintahkan untuk merencanakan apa yang kita perbuat untuk masa depan seperti merencanakan takaful untuk kehidupan hari esok. Takaful merupakan perbuatan tolong menolong atau beperkhidmatan dan merupakan perniagaan atas prinsip suka rela, ia bukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu pihak sahaja, dan boleh membantu orang yang menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Bagi umat islam takaful sangat berguna untuk menjamin kehidupan di masa depan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Islam itu sendiri yakni tidak mengandung unsur riba, maysir dan gharar sehingga takaful menjadi salah satu perniagaan yang digunakan oleh ummat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Walaupun banyak pertentangan para ulama tentang boleh tidaknya takaful digunakan namun apabila melihat kemashlahatannya bagi ummat, maka takaful patut untuk dikembangkan sebagai bagian dari sistem perekonomian Islam. Apalagi dalam masa modern ini banyak tumbuh persyarikatan insurans konvensional yang terang-terangan mengandung riba, maysir, dan gharar. Persyarikatan insurans konvensional ini akan berkembang apabila ummat Islam tidak mengimbangi dengan sistem Islam. Kertas kerja ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian di atas, dimulai daripada makna takaful, perkembangan takaful, dan pandangan-pandangan mengenai takaful. Manfaat kajian ini adalah untuk memperkaya khazanah pembicaraan takaful sehingga dapat menjadi rujukan bagi pelajar, penyarah maupun praktisi sehingga takaful dapat menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian Islam.Untuk mengembangkan takaful ke arah yang lebih baik, maka pihak pelajar, penyarah dari universiti harus melakukan kajian-kajian takaful secara terus-menerus dan mempubikasikannya kepada masyarakat luas tentang keunggulan-keunggulan takaful dibanding dengan insurans konvensional. Apabila ini dapat diwujudkan maka sistem ekonomi Islam akan menjadi acuan bagi masyarakat dunia yang melaksanakan sistem ekonomi kapitalis.


51. Undang-Undang Produk Halal di Indonesia: Perspektif Perlindungan Pengguna
Farid Wajdi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU)
Medan, Sumatera Utara
Indonesia

Handphone : +628126511471
Faks : +62616618746
Email:farid_w70@yahoo.com

Abstract:

Sememangnya tidak dapat dinafikan produk halal merupakan satu perkara yang sangat penting mengingat betapa kompleksnya produk makanan dewasa ini. Melihat kepada ajaran Islam yang memerintahkan umatnya agar memakan dan menggunakan bahan yang baik, suci, dan bersih, wajar terdapat tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kepastian akan produk halal. Salah satu cara untuk memenuhi hal itu adalah melalui penguatkuasaan Undang-Undang Produk Halal. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, belum dapat menerapkan Undang-Undang Produk Halal yang berlaku secara nasional. Kerajaan Indonesia telah mengambil pelbagai inisiatif untuk memperkenalkan polisi iaitu garis panduan bagi industri makanan dan juga langkah memperkemaskan ruang lingkup Undang-Undang sama ada dari aspek pelaksanaan dan penguatkuasaan. Namun begitu, dari aspek perlindungan pengguna masih banyak kekangan dan permasalahan dari sudut Undang-Unang sedia ada seperti yang dilaporkan dalam media massa mahupun yang terkandung di dalam karya penulisan akademik. Oleh sebab itu timbul persoalan, bagaimanakah Undang-Undang Produk halal di Indonesia? Kertas kerja ini akan mengupas isu undang-undang yang berkaitan dengan produk halal dan akan menekankan pada aspek perlindungan pengguna.


52. PERANAN WANITA DALAM PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM: SATU ANALISIS
Hasliza Saad
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden,Pulau Pinang
Handphone : 04-6534603
Faks : 04-6532124

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan untuk menganalisis peranan wanita dalam Pengurusan Pembangunan Islam yang menjelang abad ke 21. Penglibatan wanita dalam pelbagai sektor membawa kepada perubahan yang positif kepada negara dalam mengurangkan masalah sosial dan sebagainya. Analisis ini dibuat berdasarkan kaedah perpustakaan yang menggunakan buku-buku serta tesis-tesis yang berkaitan. Kesimpulannya jelas menunjukkan bahawa golongan wanita memainkan peranan penting dalam sesebuah negara khususnya dalam Pengurusan Pembangunan Islam.


53. NILAI PROFESIONALISME DALAM PENGURUSAN: PENELITIAN MENURUT PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN ISLAM
Hazwani Mohamad Nor
Calon Sarjana Jabatan Syariah dan Pengurusan
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya
Handphone : 012-2041427
Email:hazwani_mdnor@yahoo.com.my

Abstract:

Pengamalan nilai profesionalisme amat ditekankan di kalangan kakitangan dalam sesebuah organisasi. Nilai profesionalisme melahirkan kakitangan yang profesional dalam pelaksanaan tugas. Segala tugas yang dilaksanakan dipastikan mencapai suatu standard yang dikehendaki dan ini seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan organisasi. Sehubungan itu, kertas kerja ini cuba meneliti konsep profesionalisme secara khusus, dengan membuat perbandingan menurut perspektif konvensional dan juga Islam. Apakah pandangan Islam terhadap nilai profesionalisme? Apakah terdapat perbezaan yang ketara bagi nilai profesionalisme ini jika dilihat daripada perspektif konvensional dan juga Islam? Mengapa perbezaan-perbezaan ini boleh terjadi? Hasil penelitian ini nanti diharap dapat memberi gambaran teoritikal tentang konsep nilai profesionalisme itu sendiri bagi memudahkan pengamalannya dalam pengurusan organisasi.

Kata kunci: Profesionalisme, Etika Pengurusan


54. ASPEK HABL MIN ALLAH DAN HABL MIN AL-NAS DALAM AMALAN KOD ETIKA ISLAM: PENGALAMAN TABUNG HAJI
Nor `Azzah binti Kamri, PhD
Jabatan Syariah dan Pengurusan
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya
Felo Bersekutu ISDEV, USM.
Tel: 03-79676131
Fax: 03-79676140
Email:azzah@um.edu.my

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan membincangkan dua bentuk hubungan yang cukup signifikan dalam kehidupan Muslim iaitu hubungan dengan Allah (habl min Allah) dan hubungan sesama manusia (habl min al-nas). Kedua-dua bentuk hubungan ini dibincangkan dalam konteks amalan kod etika Islam dengan mengambil Tabung Haji sebagai kajian kes. Selain membincangkan kepentingan kedua-dua bentuk hubungan ini, kertas kerja ini turut meneliti sejauhmana kedua-dua bentuk hubungan ini diterjemahkan dalam amalan kod etika Islam di kalangan kakitangan Tabung Haji. Ia dilihat dari sudut nilai-nilai yang termuat dalam kod etika Tabung Haji itu sendiri dan juga aplikasinya dalam budaya kerja kakitangan seharian. Untuk itu, aspek hubungan dengan Pencipta, hubungan sesama rakan sekerja, kepimpinan dan hubungan dengan pelanggan diberi penekanan. Hasil maklum balas responden memperlihatkan hubungan dengan Allah (habl min Allah) dan hubungan sesama manusia(habl min al-nas) telah diberi penekanan sewajarnya. Nilai mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. dan aspek hubungan dengan Pencipta paling ditekankan berbanding nilai-nilai dan hubungan-hubungan yang lain. Ini adalah sesuatu yang wajar dan patut menjadi keutamaan dalam kehidupan Muslim. Ia memastikan segala yang dilakukan sentiasa berada dalam lingkungan syarak, terarah bagi mendapat keredhaanNya dan mendatangkan manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, matlamat amalan kod etika Islam dan peranan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah s.w.t. dapat direalisasikan.

Kata kunci: Kod Etika Islam, Habl min Allah, Habl min al-Nas, Tabung Haji


55. ETIKA PENGAMBILAN DAN PEMILIHAN PEKERJA: PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN ISLAM DAN KONVENSIONAL
Nurul Husna Bt Abdul Malik
Jabatan Syariah dan Pengurusan
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya
Handphone: 014-2350413
Email:unnna83@yahoo.com

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan untuk membincangkan etika dalam Islam yang digambarkan sebagai akhlak. Ia merupakan ilmu berkaitan dengan kebaikan dan keburukan yang ditentukan berdasarkan ajaran al-Quran dan Hadis. Perbincangan kertas kerja ini memfokuskan kepada pelaksanaan etika Islam dalam pengambilan dan pemilihan pekerja. Ia merangkumi dari segi sumber-sumber pengambilan pekerja serta cara-cara pemilihan yang dilakukan oleh pihak pengurusan sumber manusia. Ini akan memperlihatkan kepada kita tentang kaedah Islam dalam pemilihan dan pengambilan pekerja dalam sesebuah organisasi. Untuk itu, langkah-langkah pengambilan dan pemilihan pekerja menurut sirah Rasulullah s.a.w diketengahkan sebagai panduan dan model dalam hal ini. Seterusnya kertas kerja ini turut cuba meninjau apakah wujud titik persamaan mahupun perbezaan antara etika dalam pengambilan dan pemilihan pekerja menurut pendekatan Islam dan juga konvensional. Hal ini cukup penting dalam usaha untuk memastikan pengurusan organisasi yang diterajui oleh pelbagai lapisan pekerja berjalan lancar secara adil dan saksama.

Kata kunci: Etika Islam, Pengurusan Sumber Manusia, Pemilihan dan Pengambilan Pekerja


56. PRINSIP PEMBANGUNAN ISLAM DALAM MUQADDIMAH IBN KHALDUN
Radieah Mohd Nor
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Kajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden, Pulau Pinang
Tel: 04-6534603
Email:radieahmohdnor@yahoo.com

Abstract:

Ibn Khaldun merupakan cendiakiawan ulung yang mendapat jolokan sebagai Bapa Sosiologi. Kitab Mukadimahnya telah menjadi rujukan dalam pelbagai bidang, seperti dalam bidang percukaian, pendidikan dan pemerintahan. Walaupun pelbagai disiplin ilmu telah menggunakan kitab tersebut sebagai rujukan untuk mengembangkan ilmu yang berkaitan, namun bidang pembangunan Islam masih belum lagi menggunakan kitab tersebut sebagai bahan rujukan utama seperti disiplin-disiplin ilmu yang lain. Oleh itu, kertas kerja ini bertujuan untuk mengenal pasti prinsip-prinsip pembangunan Islam yang terdapat dalam kitab Mukadimah Ibn Khaldun. Ia kemudian digunakan untuk menilai Tujuh Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam yang telah dikemukakan oleh Muhammad Syukri Salleh. Perbincangan dan penganalisaan kertas kerja ini akan menggunakan kaedah analisis kandungan. Melalui kertas kerja ini, diharapkan ia boleh memantapkan lagi prinsip-prinsip pembangunan Islam yang sedia ada.


57. ETIKA KEPIMPINAN ISLAM DALAM PENGURUSAN ORGANISASI
Wan Mohd Azfar Bin Wan Mohd Zain
Calon Sarjana
Jabatan Syariah dan Pengurusan
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya
Tel: 012-9383797
Email:ibnwanza@yahoo.com

Abstract:

Kejayaan dan kemajuan sesebuah organisasi bergantung kuat kepada gaya kepimpinan. Ia juga berkait rapat dengan kesedaran untuk menunaikan tanggungjawab kepimpinan dengan sebaik mungkin. Untuk itu, seseorang pemimpin haruslah mempunyai etika kepimpinan. Etika kepimpinan ini sangat penting kerana ianya memberikan satu garis panduan dan dasar kepada barisan pemimpin dalam urusan pentadbiran dan pengurusan organisasi. Kertas kerja ini bertujuan untuk meneliti etika kepimpinan yang digariskan oleh Islam sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ini seterusnya membawa kepada penonjolan keunggulan etika kepimpinan Islam berbanding konvensional. Penelitian juga dibuat terhadap ciri-ciri ketokohan seorang pemimpin dalam menjalankan tanggungjawab dengan penuh etika. Hasil penelitian diharap dapat menjadi penunjuk arah kepada para pemimpin di peringkat organisasi sehinggalah ke peringkat negara dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin yang penuh beretika dan memperoleh redha Ilahi.

Kata kunci: Etika Kepimpinan, Pengurusan Islam, Kepimpinan Islam


58. KECENDERUNGAN KHUTBAH JUMAAT DALAM KOLEKSI EMAS KHUTBAH JUMAAT MASJID AL-MALIK KHALID, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Ahmad Anwar bin Rosli
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Kajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden, Pulau Pinang
Tel: 04-6534603

Abstract:

Khutbah Jumaat ialah pidato yang diucapkan oleh seorang khatib di hadapan jemaah Jumaat sebelum solat dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Isu Khutbah Jumaat telah dikaji dan diperbincangkan dari pelbagai sudut dan lapangan. Antaranya dari segi komunikasi, penggunaan hadith, dan semantik serta aspek-aspek lain. Di Malaysia, khususnya di Universiti Sains Malaysia (USM), isu berkaitan Khutbah Jumaat sering kali diperbincangkan terutamanya di kalangan cendekiawan serta ahli agama. Pelbagai kajian telah dilakukan, namun masih terdapat banyak lagi permasalahan tentang Khutbah Jumaat yang masih perlu diselesaikan. Oleh sebab itu, kertas kerja ini akan cuba mengenal pasti kecenderungan Khutbah Jumaat berdasarkan Koleksi Emas Khutbah Jumaat Masjid al-Malik Khalid, USM. Melalui kertas kerja ini, tajuk-tajuk Khutbah Jumaat akan dikenal pasti. Seterusnya, kecenderungan intipati-intipati bagi setiap tajuk Khutbah Jumaat akan dianalisis. Akhirnya, suatu generalisasi akan dihasilkan berdasarkan kecenderungan tersebut. Kertas kerja ini hanya menjurus kepada Khutbah Jumaat Umum yang merangkumi 23 teks Khutbah Jumaat pertama. Kertas kerja ini terhasil melalui pembacaan, penghayatan, serta penelitian terhadap isi-isi Khutbah Jumaat Umum tersebut. Menerusi kertas kerja ini, rumusan mengenai kecenderungan Khutbah Jumaat dalam Koleksi Emas Khutbah Jumaat Masjid al-Malik Khalid, USM dapat dihasilkan.


59. KEDUDUKAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN PADA PEMBIAYAAN BAGI HASIL
Avrizal Hamdhy Kusuma
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU)
Medan, Sumatera Utara
Indonesia

Abstract:

Kertas ini menguraikan tentang kedudukan jaminan pada pembiayaan bagi hasil sebagai syarat falkultatif. Namun realitinya, jaminan merupakan syarat imperatif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Jaminan pada prinsip bagi hasil merupakan sarana untuk merekonstruksi dan reorganisasi dalam dunia perbankan yang membezakan dengan prinsip jaminan kredit dalam bank konvensional. Namun, ius contitutum tidak mengatur tentang sistem hukum jaminan yang diterapkan dalam pelaksanaan jaminan pada pembiayaan bagi hasil sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat berpotensi timbulnya penyelundupan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan diselidiki dalam kertas kerja ini apakah pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan bagi hasil telah sesuai dengan prinsip syariah yang kaffah dan istiqomah.


60. PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF DI SUMATERA UTARA
Ali Mukti
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan
Jl.Teladan No.15 Medan 20217
Indonesia
Email:alimuktim@yahoo.co.id

Abstract:

Pengagihan dana zakat kepada mustahiq boleh dibuat dalam tiga bentuk. Pertama ialah dana zakat diagihkan keseluruhan kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif. Kedua ialah dana zakat diberdayakan terlebih dahulu dan hanya keuntungan dari hasil pemberdayaan itu diagihkan kepada mustahiq. Ketiga ialah dana zakat diagihkan kepada kepada mustahiq sejumlah tertentu kemudian bakinya disalurkan kepada ummah yang memerlukan sebagai modal perniagaan. Persoalannya, di Sumatera Utara secara umum dana zakat diagihkan keseluruhan kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif tanpa pemberdayaan terlebih dahulu. Pengagihan dalam bentuk konsumtif ini tentunya tidak banyak membawa perubahan dalam meningkatkan ekonomi ummah karena agihan zakat hanya digunakan oleh mustahiq untuk memenuhi keperluan asas. Kertas kerja ini bertujuan untuk menganalisis satu bentuk pengagihan dana zakat yang lebih baik supaya dana zakat dapat diperkasakan sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi ummah. Bentuk pengagihan ini istilahkan sebagai pengembangan zakat secara produktif.


61. MEREALISASIKAN KEWUJUDAN AL-QARD DALAM INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM SEBAGAI SATU ALTERNATIF BAGI MENDAPATKAN PEMBIAYAAN PERIBADI
Nasri Naiimi
Bidang Muamalat
Kolej Perniagaan
Universiti Utara Malaysia
Handphone : +6019-4808356
Email:n.nasri@uum.edu.my

Abstract:

Pengaplikasian konsep al-qard dalam sistem muamalat Islam dewasa ini kian terpinggir. Salah satu sebabnya ialah pihak-pihak yang berkenaan merasakan ianya tiada nilai ekonomi duniawi, walaupun pada hakikatnya ia memberikan pulangan nilai ekonomi ukhrawi yang cukup lumayan. Selain daripada itu, kemungkinan untuk mendapatkan sumber dana yang murah atau percuma merupakan salah satu lagi sebab yang membantutkan usaha golongan yang mempunyai kesedaran terhadap hal ini. Melalui pembentukan sebuah syarikah keluarga yang ditubuhkan oleh para ahli waris bagi menguruskan harta faraid tersebut secara bersama diyakini dapat menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan dana yang percuma bagi merealisasikan hasrat tersebut. Satu skim yang berkonsepkan al-qard yang menepati ciri-ciri muamalat Islam dapat disediakan oleh syarikah keluarga yang berteraskan harta faraid itu untuk kegunaan dalaman ahli-ahlinya yang memerlukan. Ini secara tidak langsung dapat menghidupkan semula amalan-amalan muamalat Islam pada masa lampau yang telah ditelan zaman akibat pengaruh falsafah kapitalisme yang telah meresap masuk ke dalam setiap individu muslim pada masa sekarang. Di samping itu, penubuhan syarikah keluarga ini juga dapat merealisasikan beberapa konsep sosial dalam pengurusan Islam yang dapat diterapkan secara tidak langsung seperti musyawarah dan mu‘awanah. Kelebihan sampingan yang lain ialah ia juga dapat menyelesaikan masalah pembekuan harta pusaka pada masa yang akan datang kerana pemilikan harta-harta tersebut diletakkan atas nama syarikah keluarga, tidak pada nama individu-individu tertentu.


63. KAEDAH PENYELESAIAN KONFLIK ACEH DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Sukiman
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
1180 Minden, Pulau Pinang
Handphone : 081370831813
Email:winsukiman@yahoo.com

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik Aceh daripada perspektif Islam. Beberapa dekad Aceh telahpun mengalami konflik berterusan antara Kerajaan Pusat Indonesia dengan rakyat Aceh. Konflik Aceh muncul akibat Kerajaan Pusat mengetepikan keinginan rakyat Aceh sebagai daerah autonomi menjalankan syariat Islam sebagai asas kehidupan negara, bangsa dan masyarakat. Selain itu, Kerajaan Pusat telah mengekploitasi sumber bumi yang sangat besar untuk pembangunan pusat dan amat sedikit di bahagikan untuk pembangunan Aceh. Keadaan itu menciptakan pemberontakan rakyat agar dapat memisahkan diri daripada Republik Indonesia. Pemberontakan tersebut diselesaikan secara melitar sehingga mengakibatkan penderitaan rakyat Aceh sampai terjadinya musibah tsunami pada tahun 2004 lepas yang semakin menambah kesengsaraan rakyat Aceh. Apabila konflik Aceh diselesaikan dengan kaedah lazim daripada barat, hanya mengedepankan kepentingan materi dan keduniaan semata maka perdamaian Aceh tidak akan abadi dan justru menimbulkan konflik baharu lagi, kerana masing-masing pihak akan menuntut hak dan kemahuannya. Sepatutnya rakyat Aceh yang telah berakar umbi melaksanakan syariat Islam dapat menyelesaikan konflik ini secara Islam, semisal ishlah (berdamai), syura (bermesyuarah), memahami hikmah konflik, sabar, tawakkal dan melaksanakan ajaran Islam yang kaffah.


64. PERSEPSI PELANGGAN BUKAN ISLAM TERHADAP PERBANKAN ISLAM: SATU KAJIAN RINTIS DI PANTAI TIMUR SEMENANJUNG MALAYSIA
Mokhtar Mahamad
Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan
Universiti Darul Iman Malaysia
Kampus KUSZA, Gong Badak
21300 Kuala Terengganu,Terengganu

Abstract:

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pelanggan bukan Islam di tiga buah negeri pantai timur Semenanjung Malaysia (Kelantan, Terengganu dan Pahang) terhadap perbankan Islam. Data dikumpul melalui kaedah soalselidik yang dicadang diedarkan secara persampelan rawak kepada pelanggan-pelanggan bukan Islam di sekitar tiga buah negeri tersebut termasuk di pejabat kerajaan, pusat pengajian, perimis perniagaan, penghuni rumah dan juga pelanggan yang mengunjungi bank. Data yang diperolehi dari borang-borang soal selidik dianalisa dengan menggunakan kaedah diskriptif dan statistik. Hasil kajian rintis yang telah dilakukan di sekitar Kuala Terengganu mendapati majoriti respondan adalah berbangsa Cina. Golongan yang kedua ramai ialah berbangsa India manakala selebihnya ialah bangsa Siam dan bangsa-bangsa lain yang datang dari luar Terengganu. Kebanyakan pelanggan masih lagi mempunyai tahap pengetahuan yang rendah mengenai perbankan Islam di mana sumber pengetahuan yang utama ialah akhbar dan televisyen. Sebahagian besar respondan tidak yakin perbankan Islam dapat menyaingi perbankan konvensional. Ramai juga respondan yang belum menggunakan perbankan Islam turut menyatakan tidak berminat untuk menggunakan perbankan Islam. Kajian rintis ini juga mendapati faktor-faktor penting yang mempengaruhi pelanggan-pelanggan bukan Islam dalam pemilihan bank ialah faedah yang tinggi, tabungan yang selamat, perkhidmatan yang cepat dan efisyen, transakasi yang cepat, dan kualiti perkhidmatan. Produk perbankan Islam yang mendapat sambutan pelanggan bukan Islam ialah akaun simpanan, pelaburan dalam saham dan kad kredit. Hasil kajian ini nanti diharap dapat membantu institusi-institusi kewangan yang menawarkan produk-produk perbankan Islam mendapat gambaran sebenar mengenai persepsi pelanggan bukan Islam tentang perbankan Islam seterusnya dapat memenuhi kriteria-kriteria pemilihan bank pelanggan bukan Islam.

Kata kunci: Perbankan Islam, Pelanggan bukan Islam, produk, faktor pemilihan


65. WAKAF TUNAI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
Suhrawardi K.Lubis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Mukhtar Basri Nomor 3 Medan-20238
Sumatera Utara,Indonesia
Tel. 061-6617304, Hand Phone 0816332335
Email:suhrawardilubis@yahoo.co.id atausuhrawardilubis@gmail.com

Abstract:

Kertas kerja ini bertujuan untuk mengenal pasti kedudukan wakaf tunai dalam perspektif hukum, ia juga bertujuan mengkaji potensi wakaf tunai dan peluangnya untuk pengembangan ekonomi Islam. Untuk tujuan ini, kertas kerja ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama membincangkan wakaf tunai dalam perspektif hukum fiqh dan perundangan Indonesia. Bahagian kedua akan membincangkan potensi wakaf tunai. Bahagian ketiga akan membincangkan prospek wakaf tunai untuk memperkasa ekonomi Islam di Indonesia. Kertas kerja ini akan menunjukkan bahawa wakaf tunai memiliki landasan hukum, baik hukum Islam mahupun perundangan Indonesia. Begitu juga apabila ramai yang mengamalkannya akan memiliki potensi yang besar, sehingga berpeluang pula dimanafaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia


66. DEPOSIT, FINANCING AND FUND MOBILITY: AN EXPLORATORIVE STUDY ON MALAYSIAN ISLAMIC BANKS.
Mohamad Helmi bin Hidthiir
Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV)
School of Social Sciences
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
Hand Phone : (6)0124231075
Email:h81075@gmail.com

Abstract:

Banks play critical role as financial intermediary where deposit are collected from the economic surplus unit and is used for the purposes of lending to economic units. In other words, the funds are collected by banks (buying funds) from the community and supplying loans (selling funds) or credit to borrowers for useful purposes. For Islamic banks, the difference between the buy and sell of funds is important to determine their profit or loss. However, the profit or loss earned by Islamic Financial Institutions depends on the fund mobility in the Islamic banking system. Fund mobility means the fund can freely move to the financing and saving opportunities that can provide more attractive returns to the fund users and the depositors. As for the deposit mobility, fund can be moved to conventional banks and Islamic banks and this depend on religious or profit motives. This is due to Malaysia’s approach towards Islamic banking which is more to a dual banking or Islamic banking system and conventional banking system operate side by side. In addition, for the financing mobility, the bank will mostly focus on the project that has a high probability to succeed and produce a profit. Similarly, when the fund is mobile, the gap between buying and selling funds will be widening. Consequently, in this exploratory study, there are general and specific issues to be discussed regarding on the deposit and financing gap. The general issue is what caused the gap between buying and selling of funds or deposit and financing in Islamic banks? Thus, the specific issues are: Does the financial product meet the needs and tastes of the users with regard to risk, maturity and yields; What about illiquidity of assets (due to lack of negotiable instrument); Does globalization has any impact on fund mobility; Is there any lack of profit sharing on asset side and lack of mechanism to deal with defaulters of debt. Therefore, from the aforementioned discussed issues, it can be expected that factors that cause the gap between deposit and financing in Islamic banking system can be treated as an indicator for fund mobility in Islamic banking system. These factors that cause the gap are also crucial in determining the level of deposit and financing in Islamic banking system. This imbalance of the sources of fund and uses of fund is also become a challenging perspective by the Islamic bank to gain profit or loss.


Copyright © 2009 Centre For Islamic Development Management Studies:INGRAW09, All rights reserved.